Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Zapraszamy

na naszego

Facebooka:

www.facebook.com/wczesnewspomaganierozwoju.hirszfelda.lublin

stronę internetową:

wwrdlublin.wordpress.com

 

Wsparcie od Biedronki

      Kolejny raz otrzymaliśmy wsparcie dla naszych podopiecznych z zespołów edukacyjno – terapeutycznych. Tym razem pomocy w postaci materiałów plastycznych o wartości 750 złotych udzielił nam dyskont spożywczy Biedronka. Serdecznie dziękujemy w imieniu dzieci.

                                                                                                                                                                         Magdalena Wawszczak

Podziękowanie

    Składamy serdeczne podziękowania dla firmy Markopol Sp. z o.o. za przekazanie akcesoriów kuchennych o wartości 800 zł. Przekazane artykuły będą nieocenioną pomocą podczas prowadzenia zajęć kulinarnych.

                                                                                                                                                                                   A.Wardzińska, A. Janik

Miauczy kotek – warsztaty muzyczne i udział w koncercie dzieci niedowidzących.

         Warsztaty muzyczne „Miauczy kotek”, zorganizowane przez fundację ANIMEA  odbyły się w świetlicy szkolnej w  ostatnim tygodniu października.  Celem części warsztatowej było wzbudzenie w uczestnikach poczucia własnego potencjału dźwiękowego poprzez stworzenie warunków do rozwoju twórczego aktywności, a ich efektem – przygotowanie dzieci do czynnego uczestnictwa w koncercie. Projekt został dofinansowany w ramach programu Kultura -Interwencje 2018 Narodowego Centrum Kultury. Dnia 27.09.18  dzieci klas młodszym uczestniczyły w koncercie podsumowującym projekt w Centrum Kultury w Lublinie. 

Informacja o przedszkolu

Zapraszamy na naszą stronę na facebooku – www.facebook.com/pages/category/Community/Przedszkolaki-z-Hirszfelda-1889756641237877/

Medal Prezydenta Miasta Lublin dla Pani Dyrektor Iwony Majewskiej!

W dniu 26 września 2018 roku Pani Dyrektor Iwona Majewska otrzymała Medal Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz wkład i zaangażowanie w budowaniu systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w Mieście Lublin z podziękowaniem za wzorową realizację powierzonych obowiązków. Serdecznie gratulujemy!!!

Konkurs

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
 im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie
 
i  Fundacja „Zmieniamy życie”
zapraszają
na  konkurs wokalny i recytatorski
 
I WOJEWÓDZKIEGO  FESTIWALU TALENTÓW ARTYSTYCZNYCH  DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LUBLINIE
 „LUBELSKA SKARBNICA TALENTÓW  2018”

pod patronatem:
  Prezydenta Miasta Lublin

Marszałka Województwa  Lubelskiego
 
pod hasłem
” 100 LAT NIEPODLEGŁEJ”

który odbędzie się  w dniach 06-07.11.2018r.

Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzieży:
szkół podstawowych, klas III gimnazjum, ponadgimnazjalnych
z Lublina i województwa lubelskiego 
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Eliminacje są trzy etapowe:

– I etap – spośród nadesłanych nagrań: wierszy i piosenek powołane przez Organizatorów wewnętrzne Jury wyłoni listę osób zakwalifikowanych do II etapu
– II etap – przesłuchanie wyłonionych osób przez profesjonalne Jury
– III etap – ogłoszenie laureatów i koncert finałowy

Więcej informacji na stronie http://soswlublin.pl/hirszfelda  lub
https://www.facebook.com/Internat-SOSW-dla-Dzieci-i-M%C5%82odzie%C5%BCy-Niepe%C5%82nosprawnych-Lublin-270596440097029/
kontakt: mail – lubelskaskarbnicatalentow@wp.pl

Załączniki:

Regulamin

Karta zgłoszenia do konkursu

Oświadczenie – zgoda rodzica

Informacja

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy (WOKRO)

Informujemy, że między Miastem Lublin a Ministerstwem Edukacji Narodowej zostało podpisane porozumienie na realizowanie przez SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zgodnie z postanowieniami porozumienia na obszarze Miasta Lublin  nasza placówka  pełni rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego. Działalność WOKRO przewidziana jest do roku 2021.Celem działania programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki, w tym także prowadzenie dodatkowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Mieście Lublin. WOKRO wspiera rodziców i dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego:

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, w tym – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
 • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze miasta, w tym:
 • zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 • prowadzenie akcji informacyjnych,
 • monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Zajęcia wczesnego wspomagania w ramach WOKRO organizuje się w oparciu o regulamin i na podstawie dokumentacji:

 • pisemnego podania rodzica/opiekuna prawnego, składanego do Dyrektora Ośrodka;
 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
 • potwierdzenia zameldowania dziecka.

Dyrektor niezwłocznie po złożeniu podania przez rodziców wyznacza zespół specjalistów, który wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy, wymiar i czas realizacji kompleksowej pomocy (arkusz obserwacji dziecka – diagnoza potrzeb).

Organizacja zajęć wczesnego wspomagania w ramach WOKRO odbywa się na warunkach określonych w przepisach oświatowych.

Dyrektor powołuje Zespół wczesnego wspomagania rozwoju, zwany dalej „Zespołem” odrębnie dla każdego dziecka, wśród członków Zespołu wyznacza koordynatora.

Kontakt: SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

teł/fax sekretariat: 81 7471423, 817483639

koordynator : Iwona Majewska, Ewa Puderecka

poczta elektroniczna: poczta@oswnw.lublin.eu

strona internetowa: soswlublin.pl/hirszfelda

Załączniki:

„Za życiem” podanie

Zapisy oraz konsultacje

 

 

Moskwa nas zachwyciła!

         Wizyta w Moskwie to efekt realizacji projektu Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży ze szkołą dla Dzieci Niewidomych w Moskwie, dotyczącego sportowej ścieżki tematycznej „Ze wszystkich nieważnych rzeczy footbol jest zdecydowanie najważniejszą. Na ile sport stał się dla współczesnego człowieka ostatnim świętym rytuałem”.  Młodzież z naszych szkół  ( po 10 uczniów z każdej) wspólnie realizując projekt miała okazję zmierzyć się w sportowych rozgrywkach w goalball, ale również znalazł się czas na wzajemne poznanie i zwiedzanie Moskwy.   Pomimo barier językowych uczestnicy świetnie bawili się podczas gier i zabaw integracyjnych i sportowych.. Udało nam się zobaczyć Delfinarium oraz Pawilon Technologii z niesamowitymi robotami, weszliśmy na Łużniki – moskiewski stadion sportowy, który może pomieścić 81. tys. widzów i gdzie rozegrano finałowy mecz mistrzostw świata 2018 r. Odwiedziliśmy także Ławrę Troicko – Siergiejewską (męski klasztor prawosławny), oglądając wspaniałe cerkwie, wpisane na Listę Swiatowego Dziedzictwa UNESCO.   Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i już czekamy na rewizytę w październiku!                                                                                                                                                                                                                                    

Podziękowania dla dobrych dusz z Maika

                                 W imieniu rodziców, a przede wszystkim w imieniu dzieciaków z zespołów edukacyjno – terapeutycznych, pragniemy serdecznie podziękować agencji reklamowej Maik za udzielenie nam wsparcia w postaci 1000 złotych na pomoce edukacyjne i książki, dzięki którym nasze zajęcia będą nie tylko ciekawsze, ale i efektywniejsze.

                                                                                                                                                                        Magdalena Wawszczak

Accessibility