Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Zdobywcy Marzeń” za rok 2014

I. Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „ Zdobywcy Marzeń” w Krajowym Rejestrze Sadowym zostało zarejestrowane 05.02. 2014r. Po numerem 0000496940.
Numer NIP: 7123285914
Regon: 06165810800000
Stowarzyszenie ma swoją siedzibę  przy ul. Hirszfelda 6 na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie.
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą następujące osoby:
1. Agnieszka Wardzińska – prezes zarządu
2. Hanna Kostyra – wiceprezes zarządu
3. Urszula Marzęda – skarbnik
4. Ewa Puderecka – członek
5. Ewa Prusak – członek

II. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą na rzecz osób niepełnosprawnych
i ich środowisk. Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Podejmowanie działań na rzecz zdrowia, kształcenia i szczęścia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
 2. Organizowanie kompleksowej, profesjonalnej pomocy (w tym również materialnej) dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym,  ich rodzinom i opiekunom.
 3. Podejmowanie działań służących ochronie zdrowia, leczeniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
 4. Podejmowanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
 5. Inicjowanie i organizowanie akcji społecznych mających za zadanie zbieranie środków finansowych na rzecz Stowarzyszenia i jego podopiecznych.
 6. Upowszechnianie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabilitacji oraz kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym oraz ich rodzinom i opiekunom.
 7. Wspomaganie rozwoju psychofizycznego i społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania od momentu wykrycia niepełnosprawności do osiągnięcia przez nie maksymalnie możliwej samodzielności i niezależności życiowej.
 8. Ochrona praw osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz ich przestrzegania.
 9. Kształtowanie świadomości opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych  (zwłaszcza dzieci i młodzieży).
 10. Promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury, sztuki oraz kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych (zwłaszcza dzieci i młodzieży).

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na prowadzenie działalności statutowej – organizowanie akcji charytatywnych, aukcji, kiermaszów, zbiórek pieniężnych itp.
 2. Podejmowanie działalności gospodarczej.
 3. Współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. Organizowanie, a także prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć specjalistycznych oraz  warsztatów (edukacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych) dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
 5. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, spotkań, wyjazdów integracyjnych i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.
 6. Poradnictwo dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów, nauczycieli i wychowawców.
 7. Prowadzenie poradni diagnostycznej.
 8. Organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów, kursów, prelekcji, szkoleń itp. w zakresie problematyki objętej działalnością Stowarzyszenia.
 9. Pomoc finansową i rzeczową podopiecznym Stowarzyszenia i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 10. Działalność dokumentacyjną i wydawniczą  popularyzującą problematykę niepełnosprawności.

III. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV. Zarząd w 2014r. podjął następujące uchwały:                                                                                                                                                                                      –  Uchwała nr 1 /2014 z dnia  22.01.2014 r. w sprawie zmiany statutu Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Zdobywcy Marzeń” z siedzibą w Lublinie.
 –  Uchwała nr2/2014 z dnia  28.04.2014 Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Zdobywcy Marzeń” w sprawie przyjęcia nowych członków do Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Zdobywcy Marzeń”
–  Uchwała nr3/2014 z dnia  30.04.2014 Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Zdobywcy Marzeń” w sprawie przyjęcia nowych członków do Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Zdobywcy Marzeń”  
– Uchwała nr3/2014 z dnia 19.12.2014 Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Zdobywcy Marzeń” w sprawie przyjęcia nowych członków do Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Zdobywcy Marzeń”
V. W roku 2014 Stowarzyszenie uzyskało przychody w wysokości: 2280zł- składki członkowski
Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 171,10 zł. Zysk za rok 2914 wyniósł 2108,90 zł.
VI. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników.
VII. W 2014 roku podopieczni naszego Stowarzyszenia brali udział w organizowanym przez Teatr NN Brama Grodzka  projekcie „Inny Lublin”. Wszystkie zajęcia odbywały się na terenie należącym do siedziby stowarzyszenia oraz w Domu Słów przy ulicy Żmigród w Lublinie.

Realizacja projektu rozpoczęła się od spotkań z dziećmi i młodzieżą. Dzieci rozmawiały z panią Aliną Bąk, która podczas tych spotkań gromadziła relacje wychowanków na temat Lublina, skojarzeń dzieci z naszym miastem. Uczestnicy dzielili się swoimi wspomnieniami z czasów, kiedy jeszcze spostrzegali otaczający świat za pomocą wzroku bądź w przypadku niewidomych prowadząca spotkanie zbierała ich skojarzenia ze światem ludzi widzących.

Następnym krokiem były Warsztaty typograficzne w Drukarni w Domu Słów. Dzieci poznały tajemnice produkcji papieru, drukowania książek, rodzajów czcionki. Mogły też samodzielnie złożyć kilka słów , a potem je wydrukować. Kolejnym etapem było wyjście do  studia fotograficznego w Teatrze NN, gdzie profesjonalny fotograf wykonał portrety uczestników projektu.

 12 czerwca br. zorganizowano wystawę ww. zdjęć pt:”Kolory oczu” i wykonanych przez dzieci prac plastycznych oraz ich relacji słownych dotyczących naszego miasta.
Wystawę tą można było także obejrzeć w Domu Słów w czerwcu br.
Uczestnicy biorący udział w projekcie wzięli udział w spotkaniach z młodzieżą lubelskich szkół średnich. Spotkania odbywały się w listopadzie 2014r w Domu Słów.
Opowiadali o sobie, pokazywali jak wygląda świat osób niewidomych. Widząca młodzież dzieliła się z naszymi podopiecznymi swoimi wrażeniami i doświadczeniami z kontaktów z niewidomymi osobami. Nasi podopieczni bardzo chętnie uczestniczyli w tych spotkaniach, byli bardzo zadowoleni z kontaktów z widzącymi rówieśnikami.

W czerwcu nasze Stowarzyszenie zorganizowało  festyn integracyjny „Bądź bezpieczny i dbaj o zdrowie”, nad którym Patronat Honorowy objął Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.
Na festynie dzieci mogły oglądać pojazdy i dowiedziały się wiele  o pracy Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego oraz Policji. Podczas festynu zabawiała nas KLANZA pod opieką pedagogów i trenerek. W trakcie imprezy działały punkty konsultacyjne oraz można było skorzystać z wielu cennych porad m.in. MOPR, PFRON, Sanepidu, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Lubelskiego Towarzystwa Studentów Analityki Medycznej.

Na festynie mogliśmy zobaczyć pokazy sztuk walki mistrza świata karate tradycyjnego p. Daniela Iwanka, który rozdawał plakaty ze swoim podpisem, jak również pokazy rugby Budowlanych Lublin, pokaz tańca klubu tanecznego „Pasja” – finalistów programu Got To Dance. Podczas festynu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Bądź bezpieczny i zdrowy”. Laureaci otrzymali nagrody oraz listy gratulacyjne przygotowane przez Panią Prezydent Monikę Lipińską a wręczone przez Dyrektor Joannę Olszewską.

Festyn uświetnili swoją obecnością goście, m.in. Radna Rady Miasta p. Beata Stepaniuk, Radny Rady Miasta p. Zbigniew Jurkowski, Dyrektor Biura ds. Osób Niepełnosprawnych p. Joanna Olszewska, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego p. Ryszard Pasikowski, Dyrektor Zespołu Poradni nr 3 p. Bożena Cioch.
W listopadzie nasi podopieczni wykonali świąteczne anioły, które jako cegiełki sprzedawane były na balu andrzejkowym Policji. Dochód w kwocie 450 zł zasilił konto naszego stowarzyszenia.

W grudniu członkowie  Stowarzyszenia z okazji Mikołajek zorganizowali paczki dla podopiecznych. Dla dzieci został zorganizowany również pokaz „ Bajek na ścianie”. Uczestnikom zostały zaprezentowane  bajki na celuloidowych kliszach, które wyświetlane były za pomocą starego projektora bajek „Ania”.

 Firma  Icon PLC Spółka akcyjna z oddziałem w Polsce dzięki staraniom pani Beaty Dziduch, postanowiła wesprzeć naszych podopiecznych oraz ich rodziny i przygotowała dla rodzin paczki świąteczne. Paczki trafiły do rodzin najbardziej potrzebujących W paczkach znalazły się następujące rzeczy:

 • sprzęt agd i rtv
 • artykuły szkolne i papiernicze
 • chemia gospodarcza
 • żywność o długim terminie przydatności do spożycia
 • kosmetyki
 • odzież,obuwie
 • zabawki
 • rowery

 Stowarzyszenie w 2014r. organizowało ponadto grupowe i indywidualne zajęcia z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi mające na celu ich szeroko rozumianą rehabilitację
-zajęcia rehabilitacyjno-tyflopedagogiczne, usprawnianie widzenia, nauka pisma punktowego,
-zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów, mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z dysfunkcją wzroku,
Stowarzyszenie prowadziło również szkolenia dla rodziców, dzięki którym poszerzali oni swoją wiedzę  na temat leczenia i kształcenia dzieci niewidomych i słabowidzących.
 
Rachunek zysków i strat

Sportowe powitanie jesieni

W dniu 23 września na terenie zielonym SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych odbyła się impreza pod nazwą „Sportowe powitanie jesieni”. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Dla uczestników przygotowano liczne atrakcje sportowe i poza sportowe, które miały na celu zachęcenie dzieci niepełnosprawnych do aktywności sportowej. Uczestnicy spotkania rozegrali mecz w goalballa. Dzieci miały okazję poskakać na dmuchanej platformie, pokonać sportowe stacje, nauczyć się podstaw tańca czy zaśpiewać piosenkę. Animatorzy uczyli zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej. Akcja informacyjna prowadzona była dla dzieci oraz ich rodziców. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się hipoterapia. Zorganizowany został również grill. Zapraszamy do

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Accessibility