Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „ Zdobywcy Marzeń” za rok 2015

I. Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „ Zdobywcy Marzeń” w Krajowym Rejestrze Sadowym zostało zarejestrowane 05.02. 2014r. Po numerem 0000496940.
Numer NIP: 7123285914
Regon: 06165810800000
Stowarzyszenie ma swoją siedzibę  przy ul. Hirszfelda 6 na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie.
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą następujące osoby:
1. Agnieszka Wardzińska – prezes zarządu
2. Hanna Kostyra – wiceprezes zarządu
3. Urszula Marzęda – skarbnik
4. Ewa Puderecka – członek
5. Ewa Prusak – członek

II. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą na rzecz osób niepełnosprawnych
i ich środowisk. Celem działania Stowarzyszenia jest:
1.                  Podejmowanie działań na rzecz zdrowia, kształcenia i szczęścia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
2.                  Organizowanie kompleksowej, profesjonalnej pomocy (w tym również materialnej) dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym,  ich rodzinom i opiekunom.
3.                  Podejmowanie działań służących ochronie zdrowia, leczeniu i rehabilitacji dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych.
4.                  Podejmowanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
5.                  Inicjowanie i organizowanie akcji społecznych mających za zadanie zbieranie środków finansowych na rzecz Stowarzyszenia i jego podopiecznych.
6.                  Upowszechnianie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabilitacji oraz kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym oraz ich rodzinom i opiekunom.
7.                  Wspomaganie rozwoju psychofizycznego i społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania od momentu wykrycia niepełnosprawności do osiągnięcia przez nie maksymalnie możliwej samodzielności i niezależności życiowej.
8.                  Ochrona praw osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz ich przestrzegania.
9.                  Kształtowanie świadomości opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych  (zwłaszcza dzieci i młodzieży).
10.              Promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury, sztuki oraz kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych (zwłaszcza dzieci i młodzieży).
 
 Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1.                  Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na prowadzenie działalności statutowej – organizowanie akcji charytatywnych, aukcji, kiermaszów, zbiórek pieniężnych itp.
2.                  Podejmowanie działalności gospodarczej.
3.                  Współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
4.                  Organizowanie, a także prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć specjalistycznych oraz  warsztatów (edukacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych) dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
5.                  Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, spotkań, wyjazdów integracyjnych
i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, ich rodzin
i opiekunów.
6.                  Poradnictwo dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów, nauczycieli i wychowawców.
7.                  Prowadzenie poradni diagnostycznej.
8.                  Organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów, kursów, prelekcji, szkoleń itp. w zakresie problematyki objętej działalnością Stowarzyszenia.
9.                  Pomoc finansową i rzeczową podopiecznym Stowarzyszenia i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
10.              Działalność dokumentacyjną i wydawniczą  popularyzującą problematykę niepełnosprawności.
 
III. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 
IV. Zarząd w 2015r. podjął następujące uchwały: Uchwała nr 1/2015  o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014
 
    V.  W roku 2015 Stowarzyszenie uzyskało przychody w wysokości: 2046,56 zł
   VI. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników.
 
VII. W 2015 roku podopieczni naszego Stowarzyszenia wzięli udział w projekcie zatytułowanym „ Poczuj sztukę” Był to cykl spotkań dla dzieci niewidomych i słabowidzących. Jedno ze spotkań związane było z niezwykłą sztuką, która powstaje wśród flory i fauny. Dzieci rozmawiały o miejscach i naturalnych materiałach, z których można stworzyć sztukę. Podczas warsztatu używając rozmaitych materiałów o wyrazistej fakturze i gotowych obiektów – uprzednio przygotowanych tekturowych zwierząt dzieci stworzyły fantazyjne stwory. Na innym spotkaniu gościem był Paweł Korbus – artysta, który pracuje w różnych mediach, jest scenografem i aktorem Stowarzyszenia Teatralnego Chorea i neTTheatre. Prowadzi szereg warsztatów dotykających performatyki ciała i jego przemian skupiając się szczególnie na warstwie wizualnej. Zajęcia miały charakter kinestetyczny i były związane z pracą z ciałem. Paweł Korbus wprowadził dzieciaki do niezwykłej krainy pełnej ruchu, min i akrobacji. Za pomocą różnych technik i obiektów: długiego, elastycznego, błękitnego materiału kreował wizualno-ruchowy mikrokosmos, w którym każde z dzieci indywidualnie się poruszało. Podczas zajęć w Pracowni Warsztatów Kultury na Bernardyńskiej uruchamialiśmy różne zmysły, m.in.: dotyku i węchu. Na podstawie obrazów znanych z historii sztuki – Tajemniczy ogród Mehoffera, Mona Lizę Leonarda prowadzące przygotowały także rośliny, kwiaty i jesienne liście. Posługując się metodą audiodeskrypcji jak najdokładniej opowiedziały obrazy, aby dzieci mogły same je „odtworzyć” przy użyciu naturalnych tworzyw o różnych fakturach i kształtach. Do dyspozycji były także przybory rysunkowe, fakturowe papiery i inne elementy.
Zajęcia  związane  ze zmysłem słuchu prowadziła pani Iza Bartkowiak, klarnecistka i historyk sztuki. Przygotowała wyjątkowe zajęcia, podczas których dzieci wysłuchały awanturniczej historii o klarnecie autorstwa  gościa. Dzieci stopniowo poznawały poszczególne elementy klarnetu i różne dźwięki jakie wydaje instrument (w zależności od tego, jak bardzo jest kompletny). Na koniec – gdy instrument został złożony w całość pani Iza zagrała znane dziecięce melodie z bajek.
Podczas spotkania, które odbyło się w Regionalnej Organizacji Turystycznej rozmawialiśmy o zapachach pochodzących z różnych części świata. Wąchaliśmy i dotykaliśmy różne rośliny i przyprawy. Zapachy stały się inspiracją do stworzenia mapy ciała człowieka. Zajęcia były bardzo interesujące dla naszych podopiecznych odegrały dużą rolę terapeutyczną. Cykl spotkań można zobaczyć na Facebooku „Poczuj Sztukę”.
W dniu 23 września na terenie zielonym SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych odbyła się impreza pod nazwą „Sportowe powitanie jesieni”. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Dla uczestników przygotowano liczne atrakcje sportowe i poza sportowe, które miały na celu zachęcenie dzieci niepełnosprawnych do aktywności sportowej. Uczestnicy spotkania rozegrali mecz w goalballa. Dzieci miały okazję poskakać na dmuchanej platformie, pokonać sportowe stacje, nauczyć się podstaw tańca czy zaśpiewać piosenkę. Animatorzy uczyli zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej. Akcja informacyjna prowadzona była dla dzieci oraz ich rodziców. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się hipoterapia. Zorganizowany został również grill.
 Nasze Stowarzyszenie otrzymało od Lubelski Węgiel Bogdanka S.A pozytywną decyzję w sprawie  
otrzymania darowizny w wysokości 2000zł. Środki zostały pozyskane na remont sali terapeutycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Accessibility