Zasady i procedury nauczania hybrydowego/zdalnego

Funkcjonowanie szkół w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 w roku szkolnym 2020/21

 Zasady i procedury nauczania hybrydowego/zdalnego

       Decyzję o całkowitym lub częściowym zamknięciu placówki, czyli o przejściu na nauczanie zdalne lub hybrydowe podejmuje dyrektor Ośrodka  w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego. Decyzja jest uzależniona od rodzaju kontaktu osoby zarażonej lub podejrzanej o zarażenie z innymi osobami danej szkoły, czyli nauczycielami, uczniami i obsługą administracyjną.
       Po podjęciu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny decyzji o przesunięciu formy nauczania ze stacjonarnej na hybrydową, w zależności od poziomu nauczania lub klas objętych zagrożeniem, będziemy stosować wybrany dostosowany do sytuacji wariant z podanych poniżej:
1.  Szkoła zostaje zamknięta, decyzją władz placówka przechodzi na edukację zdalną, wówczas pracujemy  zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Dostosowanie planu zajęć sprowadza się do ustalenia limitu lekcji prowadzonych w czasie rzeczywistym w formie on-line zarówno w tygodniu, jak i w konkretnym dniu oraz konkretnej klasy, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze.
       Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych  przez nauczycieli poprzez e-dziennik, lekcji on-line w aplikacji Teams. Informację o postępach ucznia w nauce nauczyciele umieszczają w e-dzienniku w zakładce uwagi lub wpisując oceny.
2.   Szkoła wprowadza kształcenie w wariancie hybrydowym, wówczas będą rozważane i wprowadzane   następujące możliwości.
 a)   Klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny – praca wg procedur dotyczących nauki   zdalnej w naszej placówce. Pozostałe klasy pracują stacjonarnie. Nauczyciele uczący w klasie objętej  kwarantanną  uczą pozostałe klasy w sposób stacjonarny (chyba że Sanepid zdecyduje o wysłaniu któregoś    z nauczycieli na kwarantannę), zaś lekcje z klasą wyłączoną z nauczania stacjonarnego  prowadzą zdalnie ze stanowiska przygotowanego na terenie szkoły.
 b) Uczeń objęty kwarantanną przechodzi na system zdalny – uczeń zostaje objęty nauczaniem zdalnym   na  zasadach ustalonych przez zespół nauczycieli uczących w danej klasie. Pozostali uczniowie klasy pracują stacjonarnie.

 Powrót do nauczania stacjonarnego następuje po wyrażeniu  zgody  przez Powiatową Stację 
Sanitarno- Epidemiologiczną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Accessibility