Rodo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
im. Zofii Sękowskiej w Lublinie

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję Pańswa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Zofii Sękowskiej w Lublinie, ul. Hirszfelda 6, 20-092 Lublin (dalej SOSW)
  e-mail: poczta@oswnw.lublin.eu, tel. 817471423. Administratora reprezentuje dyrektor ośrodka Iwona Majewska.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Witold Przeszlakowski
  e-mail: bbi@lublin.eu, tel. 814661770.
 3. SOSW przetwarza dane osobowe następujących kategorii osób:
  1. Uczniowie SOSW – dane uczniów, ich rodziców (ustawowych opiekunów), pozostałych członków rodziny oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych w stosunku do dzieci, ich prawnych opiekunów oraz innych osób korzystających z usług świadczonych przez SOSW, w zakresie niezbędnym do wykonywanych zadań. Przesłanka legalizująca przetwarzanie danych: 6, akapit 1, lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczo-opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 1999, nr 41, poz. 414).
  2. Pracownicy SOSW – dane osób zatrudnionych w SOSW, pozostałych członków ich rodzin oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków pracodawcy oraz zadań edukacyjnych ośrodka, w zakresie niezbędnym do ich wykonania. Przesłanka legalizująca przetwarzanie danych: 6, akapit 1, lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), Kodeks Pracy – Ustawa z 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 108), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286) w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczo-opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 1999, nr 41, poz. 414)
  3. Kandydaci do pracy w SOSW – będą przetwarzane w celu rekrutacji do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia. Przesłanka legalizująca przetwarzanie danych: 6, akapit 1, lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), Kodeks Pracy – Ustawa z 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 108), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286) w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 4. Dane mogą być udostępniane określonym ustawowo organom zwierzchnim w celu zgodnej z przepisami prawa realizacji zadań wynikających z ww. ustaw i rozporządzeń.
 5. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z ww. rozporządzeniami. Dane kandydatów do pracy przez okres jednego (1) roku po zakończeniu rekrutacji.
 6. Administrator danych osobowych reprezentowany przez dyrektora SOSW dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.
 7. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełniania i aktualizacji.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00.
Accessibility