W związku z realizacją zadania dotyczącego pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przekazujemy Państwu informacje i uwagi dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów, przygotowane w oparciu o uregulowania zawarte w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 t.j.) i Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, stanowiącego załącznik do uchwały nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572) oraz dotychczasowe doświadczenia w tym względzie.

 1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.
 2. Wnioskodawcą powinien być:
 • rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
 • uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;
 • w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.
 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 • wielodzietności,
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • rodziny niepełnej,
 • zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).

Prosimy o składanie wniosków do pedagoga lub psychologa szkolnego w terminie do 21.09.2020 r.

Dokumenty

zał. 1 uchwala nr 1122 z regulaminem

zał. 2 wzór wniosku(1)

zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny