Charakterystyka zawodu

Kwalifikacje w zawodzie introligator:

 • Realizacja procesów introligatorskich.

Miejsca pracy introligatora:

 • drukarnie,
 • wytwórnie papierów wartościowych,
 • zakłady małej poligrafii (np. w zakładach zajmujących się oprawą prac magisterskich oraz zajmujących się drukiem artystycznym)
 • możliwość prowadzenia własnego warsztatu introligatorskiego.

Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia uczeń może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie

 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 3. Podanie (kwestionariusz do pobrania w sekretariacie)
 4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli uczeń takie posiada)
 5. Zaświadczenie o wynikach testów gimnazjalnych /egzaminu ósmoklasisty (lub zaświadczenie o zwolnieniu)
 6. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie do pobrania w sekretariacie)
 7. Kserokopia aktu urodzenia
 8. Skierowanie do szkoły wydane przez Urząd Miasta Lublin (kwestionariusz do pobrania w sekretariacie)
 9. Karta zdrowia
 10. Dwie fotografie

opracowanie:
Barbara Białkowska
Elżbieta Czyżewska