W związku z realizacją zadania dotyczącego pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przekazujemy informacje i uwagi dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów, przygotowane w oparciu o uregulowania zawarte w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 ze zm.) i Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, stanowiącego załącznik do uchwały nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572).

 1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.
 2. Wnioskodawcą może być:
 • rodzic/prawny opiekun – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
 • uczeń – jeśli w chwili składania wniosku miał ukończone18 lat;
 • w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w rodzinie którego dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 • wielodzietności,
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • rodziny niepełnej,
 • zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).
 1. Wnioski należy składać do dnia 15.09.2021 r. do pedagoga i psychologa szkolnego.

W elektronicznym systemie do obsługi stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przewidziano 3 możliwości złożenia wniosku:

 • wypełnienie wniosku w systemie, wydrukowanie go, podpisanie przez wnioskodawcę i złożenie w postaci papierowej w szkole, do której uczęszcza uczeń;
 • wypełnienie wniosku w systemie, podpisania go podpisem elektronicznym i złożenie za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • wypełnienie odręcznie wydrukowanego formularza wniosku i złożenie w szkole, do której uczęszcza uczeń.

System obsługi wniosków o stypendia i zasiłki szkolne znajduje się pod adresem stypendia.edu.lublin.eu

W załączeniu:

Wniosek o przyznanie stypendium

Informacja dot. składania wniosków

Instrukcja dla wnioskodawcy dot. składania wniosku

Wniosek o przyznanie stypendium

Opracowała Aneta Frączek