„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

 

Technikum Specjalne nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej  w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2 – otrzymało wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych i wyposażenia do biblioteki szkolnej.  Wartość dofinansowania wynosi 3000 zł, całkowita wartość zadania to 3750 zł.

Realizacja programu będzie służyła propagowaniu czytelnictwa i rozwijaniu zainteresowań młodzieży oraz ułatwi uczniom niepełnosprawnym kontakt z literaturą.  Program zakłada także promocję biblioteki szkolnej i współpracę z innymi instytucjami kultury.