Informacje dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Informacje wstępne dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym:
1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.
2. Wnioskodawcą powinien być:
– rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
– uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;
– w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.
3. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:
– bezrobocia,
– niepełnosprawności,
– ciężkiej lub długotrwałej choroby,
– wielodzietności,
– braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
– alkoholizmu lub narkomanii,
– rodziny niepełnej,
– zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).
4. Dokumenty które należy złożyć to wzór wniosku (załącznik nr 2) i wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny (załącznik nr 3).

Wzór wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodu rodziny

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie u pedagoga szkolnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Accessibility