STATUT Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Zdobywcy Marzeń”

Zarząd Stowarzyszenia:
Agnieszka Wardzińska – Prezes Zarządu
Hanna Kostyra – Wiceprezes
Urszula Marzęda – Skarbnik
Ewa Puderecka – Członek Zarządu
Ewa Prusak – Członek Zarządu

Rok szkolny 2017/18

Wsparcie od Fundacji Banku PKO S.A. im.M.Kantona
        Kolejny raz udało się pozyskać darowiznę, dzięki której możłiwy będzie zakup pomocy dydaktycznych i edukacyjnych dla podopiecznych naszego Ośrodka. Fundacja Banku PKO S.A. imienia Mariana Kantona przekazała wsparcie w kwocie 2 tys. złotych, za co w imieniu dzieci serdecznie dziękujemy.
                                                                                                                                                          Magdalena Wawszczak

UDAŁO SIĘ!!!
NASZE  STOWARZYSZENIE WYGRAŁO 5000 TYSIĘCY ZŁOTYCH DZIĘKI FUNDACJI TESCO,  w programie ,,DECYDUJESZ, POMAGAMY”. GŁÓWNA WYGRANA POZWOLI NAM ZREALIZOWAĆ PROJEKT
,, ZOBACZ MÓJ ŚWIAT I POZNAJ GO ZMYSŁAMI”- festyn integracyjny dla dzieci niepełnosprawnych.
Impreza zaplanowana jest na marzec 2018r., i odbędzie się na terenie SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie ul. Hirszfelda 6.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ŻYCZLIWYM LUDZIOM, KTÓRZY ODDALI NA NAS SWÓJ GŁOS.

Wyprawka szkolna

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”
W roku szkolnym 2017/2018 pomoc jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną   z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949);
– uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – nie dotyczy wyżej wymienionych uczniów klasy II i III szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
Dofinansowanie zakupu podręczników w 2017 r. będzie wynosić:
1) do 175 zł dla ucznia:
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy II i III szkoły podstawowej – w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
2) do 225 zł dla ucznia:
a)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

– uczęszczającego do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum albo szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
3) do 390 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g)z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z      niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f

– uczęszczającego do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia albo klasy I branżowej szkoły I stopnia;

4) do 445 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f

– uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego;
Zasady udzielania pomocy:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników realizowana będzie na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 (dotyczy to zarówno szkół prowadzonych przez Miasto Lublin, jak również szkół prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jst.).
Termin składania wniosków – do dnia 6 września 2017 roku ustalony został zarządzeniem nr  6/8/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia  2 sierpnia 2017 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Rozliczenie nastąpi po przedłożeniu faktury VAT, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Akt prawny:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457).

Wakacje!!!

Zwyciężać Mimo Wszystko – 2017

Tradycyjnie już,na zaproszenie Fundacji  Anny Dymnej, w dniach 3-4 czerwca braliśmy udział w Ogólnopolskich Dniach  Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko”. W ciągu dwóch dni na Krakowskim Rynku Głównym prezentowany był dorobek sportowy i artystyczny osób niepełnosprawnych. My reprezentowaliśmy nasz Uczniowski Klub Sportowy „Okej”.Pobyt w Krakowie był dla nas również okazją do obejrzenia corocznej Parady Smoków organizowanej przez Teatr Groteska. W tym roku były to Smoki Morza Śródziemnego.

Ważniejsze wydarzenia w świetlicy szkolnej w II semestrze roku szkolnego 2016/17

· Urodziny Świetliczaka. Wspólne przystrajanie tortu świeczkami, nakrywanie do stołu, układanie niezbędnych akcesoriów do świętowania, składania życzeń Jubilatom i uczenie dobrych manier savoire- vivre podczas zabaw urodzinowych (cały semestr)

· Dzień Pizzy- Zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej- Lubartowska 77 ,, Jedno miejsce- wiele możliwości”. Udział dzieci w pieczeniu pizzy, samodzielne dobieranie składników, układanie na cieście, dekorowanie składnikami.

· ,, Bal nad bale”-organizacja balu karnawałowego.Udział dzieci w balu karnawałowym, wspólne zabawy przy muzyce, degustacja słodkiego poczęstunku.

· Słodkie Walentynki- udział dzieci w słodkich konkursach i zabawach.

· Dokarmiamy ptaki, pamiętamy o nich podczas zimy- malowanie drewnianych karmników, przygotowanie pożywienia w postaci kulek z ziaren i tłuszczu dla małych przyjaciół.Samodzielne wykonanie karmnika z odpadów typu pet, puszek itp.

· Kot z papieru, wykonanie dekoracji z okazji Międzynarodowego Dnia Kota.

· Wyjście z dziećmi do Urzędu Pocztowego, samodzielne kupowanie znaczków i kartek pocztowych, wypisywanie życzeń, adresowanie i wrzucanie kartek do skrzynki pocztowej.

· Zabawa w małego ogrodnika – przygotowanie podłoża, sadzenie roślinek kwitnących oraz warzyw: cebuli, selera, pietruszki. Przygotowanie cebulkowej dekoracji okiennej w butelce plastikowej.

· Tłusty czwartek w świetlicy- samodzielne wykonanie- wycinanie i smażenie drożdżowych oponek. Posypywanie cukrem i degustacja pyszności.

· Pieczenie ciasta bananowegojako kontynuacja zajęć wychowawczych do tematu

,, Skąd przylatują do nas banany?”

· Dzień cukiernika- wykonanie drożdżowych bułeczek, zagniatanie przez dzieci, formowanie kulek, nadziewanie dżemem.

· Ekologiczna Marzanna – wykonanie przez dzieci Marzanny z materiałów ekologicznych na konkurs szkolny

· Składniki pokarmowe- czy wiesz co jesz?- zajęcia o zdrowym odżywianiu. Wspólne wykonanie piramidy zdrowia, wyszukiwanie i naklejanie wartościowych produktów na piramidę wg WHO z 2016.Zdrowe kanapki w świetlicy- zajęcia nt. zdrowego odżywiania połączone z degustacją wartościowych produktów

· Wykonanie przez dzieci ozdoby wielkanocnej- wianuszka ze skorupek jajek i dekoracyjnych elementów

· Wyjście dzieci do Galerii Labirynt na interaktywną wystawę ,, Zamknij oczy”.

· Dzień Europy-zajęcia poświęcone państwom Unii Europejskiej. Prezentacja symboli, praca z mapą, zagadki i ciekawostki.

· Warsztaty archeologiczne w Zamku Lubelskim pn. „Najdawniejsze dzieje Ziemi Lubelskiej” 

· Udział w projekcie ,, Lublin 2017. Jeden dzień”. Celem projektu było udokumentowanie jednego dnia z życia miasta. Podczas zajęć, dzieci pokazały jak efektownie pomalować fartuszek dla MAMY z okazji Jej święta.

· Wyjazd do lasu Dąbrowa w ramach Dnia Dziecka. Wspólny spacer po lesie, zabawy przy ognisku, degustacja kiełbasek.

· Współpraca ze studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w ramach której powstał krótki reportaż o naszej szkole i pracy świetlicy. Dostępny jest na stronie Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Youtube.

· Plenerowy Dzień Dziecka. Organizacja wyjazdu do Lasu Dąbrowa, spotkanie

z leśnikiem, spacer po lesie, wspólne grillowanie przy ognisku.

· Zabawy plastyczne w szkolnym ogródku- malowanie rękami na rozciągniętej folii.

· Udział w Festiwalu Roślin Owadożernych w Tarasach Zamkowych. Dzieci oglądały i słuchały jak rośliny potrafią pożerać różne żyjątka np. muchy, pająki ślimaki czy małe gryzonie i się nimi żywić. Za uważne słuchanie dostały do świetlicy kilka roślin owadożernych.

· Wyjście dzieci do Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie celem poznania najnowocześniejszego sprzętu strażackiego, który wyjeżdża na akcje ratownicze ,zwiedzanie budynku straży pożarnej i wozów bojowych.

– Słodkie podkowy szczęścia dla TATY – upieczone ciasteczka w postaci podkowy dzieci samodzielnie ozdabiały lukrem i dekorowały według własnego pomysłu. Zapraszamy do galerii.

Wycieczka grupy III z internatu do Warszawy

W dniu 8 czerwca 2017 r. zwiedzaliśmy Zamek Królewski w formie lekcji muzealnej „Wizyta u króla” i tak się czułyśmy. Pod koniec zwiedzania ukazał nam się Bazyliszek! ale uszłyśmy z życiem. Potem już Trakt Królewski i Łazienki Królewskie. Zapraszamy do galerii
Organizatorzy: E.Paterkowska, D.Polonis, R.Piech

Książę w cukierni

„Ze szczęściem są same kłopoty” – mówi Duży Książę, jeden z bohaterów „Książe w cukierni”, książki tak długiej, że nie zmieściła nam się w sali.
Jakie są powody ulotności szczęścia? Czy musimy za nie płacić? Czy mamy prawo być szczęśliwi, wiedząc że dzieci w Afryce nie dojadają?
Te i inne problemy omówiłyśmy na ostatnim spotkaniu „Designu literacko – plastycznego” w sali warsztatowej, będącej w naszych głowach cukiernią. Zaparzyłyśmy sobie „herbatkę szczęścia”, doprawiając ją tym, co nas cieszy.
Tym spotkaniem w Domu Słów zakończyliśmy nasze warsztaty w bieżącym roku szkolnym. Były bardzo ciekawe i inspirujące do działania. Zapraszamy do galerii Z niecierpliwością czekamy na następne spotkania w nowym roku szkolnym.
Dorota Polonis

Wycieczka do Bałtowa

Dnia 6 czerwca 2017 roku uczniowie klas młodszych byli na wycieczce w Bałtowie. Zwiedzali Bałtowski Zwierzyniec, oglądali ekscytujący seans o podwodnym świecie projekcji 5D i zwiedzali Jura Park. Wszyscy zafascynowani byli ogromnymi dinozaurami.Wrócili szczęśliwi, pełni wrażeń. Zapraszamy do galerii.

Już gościsz Jezu w sercu mym…

Dnia 29.05.2017 r. o godz. 11.00 w kościele p.w. św. Mikołaja – biskupa w Lublinie miała miejsce uroczysta Msza Święta z racji Rocznicy I-szej Komunii Świętej uczniów SOSW.  Naszych 13 uczniów wraz z 25 uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 25 im. W.Broniewskiego w Lublinie odnowiła więź z Chrystusem Eucharystycznym. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz proboszcz P. Kawałko.
W celu uświetnienia Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego uczennice: E.Kuźmiczuk, N.Wojciechowska śpiewały psalm oraz E.Kuźmiczuk przeczytała tekst Listu do Efezjan, zaś wybrani uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły powitali wiernych, przeczytali tekst z Dziejów Apostolskich, prowadzili modlitwę powszechną i komentarz do darów ofiarnych, W procesji z darami P.Gapski niósł książeczki uczniów ofiarowane Chrystusowi z 9 pierwszymi piątkami miesiąca. Na zakończenie Eucharystii delegacja Rodziców z obu szkół w osobach: p.J.Ziółkiewicza i p.D.Biniędy podzięowała słowem i kwiatami kapłanom za ich wkład w prowadzenie dzieci do Jezusa. Oprawę Mszy Świętej przygotowały katechetki: p.A.Wierucka i p.K.Majewska z udziałem p.D.Sidorczuk. Zapraszamy do galerii.

Accessibility