Wewnętrzne procedury obowiązujące w naszej placówce w czasie pandemii

Szanowni Państwo!
 
Prosimy o zapoznanie się z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w naszej placówce w czasie pandemii oraz ich przestrzeganie. 
Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:
 

Informacje dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Informacje wstępne dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym:
1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.
2. Wnioskodawcą powinien być:
– rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
– uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;
– w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.
3. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:
– bezrobocia,
– niepełnosprawności,
– ciężkiej lub długotrwałej choroby,
– wielodzietności,
– braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
– alkoholizmu lub narkomanii,
– rodziny niepełnej,
– zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).
4. Dokumenty które należy złożyć to wzór wniosku (załącznik nr 2) i wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny (załącznik nr 3).

Wzór wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodu rodziny

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie u pedagoga szkolnego.

Grant

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasze Stowarzyszenie „Zdobywcy Marzeń” zostało Laureatem Europejskiego wydarzenia Meet and Code. W tym elitarnym konkursie mogły startować organizacje pozarządowe z całej Europy. Nasze pomysły zostały wyróżnione oraz dostały wsparcie w przeprowadzeniu ich. Bardzo się cieszymy tą nominacją i czujemy się zobowiązani by przeprowadzić je na równie wysokim poziomie.  Relacje z tego wydarzenia zamieścimy na stronie naszego Stowarzyszenia.

 

Informacja dotycząca dowozu na terenie Gminy Lublin

Rodziców, których dzieci korzystają z dowozów organizowanych prosimy o zapoznanie się z nowymi Zasadami organizacji dowożenia uczniów uprawnionych ustawowo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu z domu do publicznych szkół, ośrodków oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i z powrotem do domów na terenie Gminy Lublin, przekazanymi przez ZTM w Lublinie.

Zasady przewozu uczniów

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego dnia 1 września 2020 roku, odbędzie się w formie spotkań z wychowawcami w klasach, począwszy od godz. 8. 30. Na spotkaniach w klasach będzie przekazany m.in. plan lekcji, sprawy wychowawcze i inne informacje dotyczące organizacji pracy szkoły. Na spotkanie z wychowawcą klasy może przyjść z dzieckiem tylko jeden rodzic/opiekun prawny.
Sprawy różne w sekretariacie, administracji, stołówce, u Dyrekcji itp.  należy załatwiać jeżeli jest to konieczne, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zaleca się kontakt telefoniczny, przez pocztę mailową lub dziennik elektroniczny.
Na terenie placówki należy poruszać się przestrzegając następujących zasad: po wejściu na teren szkoły należy zdezynfekować dłonie, zakryć nos i usta maseczką lub przyłbicą, zachować dystans społeczny co najmniej 1,5 m.
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące sposobu przebiegu nauki w szkole w czasie pandemii przekazane będą zarówno uczniom jak i rodzicom w trakcie spotkań z wychowawcami. Regulaminy i procedury zostaną również zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Harmonogram spotkań

Godz. 8.30

Klasy: IA, IIIB,  IVA

Godz. 9.30

Klasy: IIA, IIB,  IIIA, ZET IA

Godz. 10.30

Klasy: ZET IB, ZET II, VA, ZET IV, ZET V

 Godz. 11.30

Klasy: IVB, VI, ZET IA, ZET VIB

Godz. 12.00

Klasy: VB, V C, VII, VIII

Godz. 12.30

Klasy: IB, ZET VIIIA, ZET VIIIB

Sprawozdanie merytoryczne UKS’Okej”

Sprawozdanie merytoryczne UKS”Okej”

Kontynuuj czytanie

Statut UKS”Okej”

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego”Okej”

Kontynuuj czytanie

Sprawozdanie finansowe UKS „Okej”

Sprawozdanie z działalności UKS „Okej”

Kontynuuj czytanie

Agata i Nikola – ogromny sukces w Ciechocinku!

Od  15 lipca w Ciechocinku odbywał się Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej “Impresje Artystyczne”. To jedna z największych imprez tego typu w kraju. Jest to już XXIV edycja tej imprezy. 
Festiwal „Impresje Artystyczne” odbywają się nieprzerwanie od 1996 roku, wcześniej organizowała je śp. Grażyna Świtała, a od kilku lat robi to Fundacja Pro Omnibus. Składa się z dwóch części. Najpierw odbywają się prawie dwutygodniowe warsztaty z wykwalifikowaną i kompetentną kadrą instruktorską potem realizowana jest seria koncertów podczas których młodzi artyści prezentują efekty swojej pracy warsztatowej.
W konkursie wzięli udział utalentowani wokaliści w kategoriach wiekowych do 16 i 25 roku życia.
Koncerty Festiwalu „Impresje Artystyczne” – Ciechocinek 2020 odbywały się na profesjonalnej scenie Muszli Koncertowej, z profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem i przy akompaniamencie “żywego” zespołu pod kierownictwem Artura Grudzińskiego.
Z zespołem młodzież wcześniej odbywała serię prób i nagrań podkładu, aby każdy uczestnik miał swój aranż dla siebie.
Dzięki temu, że warsztaty i koncerty były otwarte dla szerokiej publiczności była to także integracja
i nawiązywanie kontaktów. Szansa zaprezentowania swoich umiejętności podczas prawdziwych koncertów, na profesjonalnej scenie ze scenografią
i z towarzystwem profesjonalnego zespołu muzycznego oraz warsztatów wokalnych i pracy nad piosenką
z pomocą wykwalifikowanej kadry, to była ogromna okazja na podniesienie  umiejętności wokalnych
i zwiększenie samooceny oraz kreatywności. 
Nasze uczennice zaprezentowały się brawurowo i zajęły drugie miejsca w swoich kategoriach.
Gratulujemy serdecznie!

„Cyfrowa transformacja edukacji w Lublinie z Office 365”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jako modelowa jednostka w Office365;

specjalny_osrodek_szkolno-wychowawczy_jako_modelowa_jednostka_w_office365
Accessibility