Nauka zdalna w dniach 20.12.2021-09.01.2022

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19w związku ze wzrostem  zachorowań wśród uczniów i pracowników Dyrektor SOSW podejmuje decyzję o przejściu na tryb nauki zdalnej uczniów wszystkich klas I- VIII w Szkole Podstawowej w dniach 20.12.2021 r. – 09.01.2022 r.

Zajęcia stacjonarne prowadzone będą dla dzieci uczęszczających na zajęcia WWRD, do oddziałów przedszkolnych oraz na  zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze.

 Informacje o sposobie pracy zdalnej przekażą wychowawcy poszczególnych klas.

 

Informacja

Gmina Lublin realizuje projekt „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” w ramach Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas realizacji: 1 listopada 2021r. – 30 czerwca 2023r.

Dofinansowanie projektu z UE: 944 410,00 PLN

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie został wyznaczony do roli Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą.

W ramach grantu objęte zostanie wsparciem 6 ogólnodostępnych placówek oświatowych:

– Przedszkole nr 32 w Lublinie

– Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie

– Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

-Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

– XXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie

– Technikum Mechaniczne w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie

Działalność Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą ma na celu:

– zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zapewnienie im wsparcia kadry przedszkoli specjalnych/szkół specjalnych/placówek specjalnych, w szczególności poszerzenie wiedzy i kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą zróżnicowaną;

-wsparcie techniczne przedszkoli i szkół poprzez uruchomienie wypożyczalni sprzętu i pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy z grupą zróżnicowaną;

– działania mające na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej.

 

 

Do najważniejszych zadań Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW) należały będą: 

  • Konsultacje dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w celu prawidłowego zdiagnozowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci/uczniów, 
  • Wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną, właściwego doboru podręczników, dostosowania programów, skutecznych metod pracy oraz doboru i obsługi specjalistycznego sprzętu,
  • Prowadzenie bądź współprowadzenie specjalistycznych zajęć oraz lekcji otwartych w placówkach ogólnodostępnych lub w SCWEW,
  • Działania doradczo – szkoleniowe w zakresie podnoszenia kompetencji kadry szkół i przedszkoli, 
  • Organizowanie specjalistycznych szkoleń i warsztatów oraz umożliwianie dokształcania we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, 
  • Wypożyczanie sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych oraz udostępnianie materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi i uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
  • Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie rozpoznawania potrzeb i udzielania pomocy dzieciom i ich rodzinom: poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi.

 

Informacja dotycząca uczestnictwa w Projekcie Rządowym „ Aktywna Tablica”

Z radością informujemy, że nasza Szkoła Podstawowa Nr 54 otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej „AKTYWNA TABLICA”.

Grant w wysokości 43.750,00 zł. zostanie przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające prawidłowy proces kształcenia.

         Działamy!!!

Informacja!

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3. Rozpoczynamy działania!

Konkurs plastyczny „Jestem Eko”

Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 w  naszej Szkole jest realizowany program ekologiczny: „Działamy dziś, z myślą o jutrze”.
Wszystkie podejmowane działania mają na celu kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko. W zorganizowanym konkursie plastycznym „Jestem Eko” wzięli udział uczniowie klas
5 i 6.
Oto galeria prac naszych dzieci:  

Wsparcie finansowe w ramach programu „AKTYWNA TABLICA”

Z radością informujemy, że nasza Szkoła Podstawowa Nr 54 otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej „AKTYWNA TABLICA”.
Grant w wysokości 43.750 zł. zostanie przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające prawidłowy proces kształcenia.
 

WAŻNE!!!

                             Informacje na temat ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2021/22 zostały zamieszczone na stronie Ośrodka w zakładce  Rada Rodziców.

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Rodziców

Zasady organizacji dowożenia uczniów do szkoły

W dniu 27 sierpnia 2021 roku weszło w życie Zarządzenie nr 94/8/2021 Prezydenta Miasta Lublin
w sprawie określenia Zasad organizacji dowożenia uczniów uprawnionych ustawowo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu z domu do publicznych szkół, ośrodków oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i z powrotem do domów, na terenie Gminy Lublin.
W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem, do którego link znajduje się poniżej:
 

Informacje dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Informacje dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 dla Szkoły Podstawowej odbędzie się dnia
1 września 
o godzinie 11.30 na boisku szkolnym.

Accessibility