Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
„Zdobywcy Marzeń” za rok 2021

Kontynuuj czytanie

Druki dla Rodziców

Poniżej zamieszczamy dla Rodziców/Opiekunów prawnych druki o skierowanie dziecka
do naszego Ośrodka

Podanie o skierowanie – starostwo

Podanie o skierowanie UM

 

Informacja

Informujemy, że od 1 marca 2022 roku planowana jest zmiana dziennej stawki żywieniowej
na 14,00 zł.

Śniadanie – 4,75 zł.

Obiad – 5,50 zł.

Kolacja – 3,75 zł.

Działania w ramach „Zawodowy strzał w 10″

Informujemy Państwa, że w Lubelski Kurator Oświaty w ramach „Zawodowego strzału w 10” podejmuje kolejne działanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia”.
Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 9 lutego 2022 r. (środa) o godz. 17.00.   Link do spotkania przesłany zostanie przez e-dziennik.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 W odniesieniu do komunikatu MEiN z dnia 26 stycznia 2022, w związku z przedłużającym się okresem trwania pandemii COVID-19 i z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań ,  Dyrektor SOSW podejmuje decyzję  o zawieszeniu zajęć stacjonarnych w klasach V –  VIII w dniach od 27.01 do 11.02.2022.  Nauka w tych klasach odbywać się będzie z wykorzystaniem platformy Teams Microsoft zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

  Zajęcia WWRD, w oddziałach przedszkolnych, klasach I-IV, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne  oraz  zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywać się będą w trybie stacjonarnym.

Konferencja otwierająca projekt  „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”

Konferencja otwierająca projekt

 „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”

17 stycznia  godz. 9.00
w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie przy ul. Hirszfelda 6:

I. Część inauguracyjna konferencji – godz. 9.00

 1. Powitanie gości obecnych na konferencji – Iwona Majewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie;
 2. Mini koncert noworoczny – występ uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie;
 3. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Lublinie – Ewa Dumkiewicz – Sprawka Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;
 4. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”– przedstawienie projektu – Iwona Majewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie;
 5. Wystąpienie Pana Profesora Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki;
 6. Wystąpienie Pana Doktora Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublin;
 7. Zakończenie części inauguracyjnej – Iwona Majewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej
  w Lublinie;

II. Konferencja prasowa – godz. 10.00

Konferencja prasowa dot. Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) z udziałem  Ministra Edukacji i Nauki,  Prezydenta Miasta Lublin oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie pełniącego rolę SCWEW
w Lublinie.

III. Część warsztatowa z udziałem prelegentów – godz. 11.00 – 15.00

11:00 – 11:30  Prof. KUL, dr hab. Wojciech Otrębski – „Start w dorosłość – proces przejścia z edukacji do rynku pracy uczniów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi”

11:30 –12:00  dr hab. UMCS  Anna Prokopiak  „Wsparcie edukacyjne ucznia w spectrum autyzmu”

12:00 – 12:30  mgr  Krzysztof Staruch – Dyrektor  Lubelskiego Samorządowego  Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Dostępność w edukacji – systemowe wzmacnianie potencjału przedszkoli, szkół i placówek przez LSCDN”

12:30-13:00  mgr Wojciech Szuper – rehabilitant  SOSW „Praca z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją ruchu w szkole ogólnodostępnej”

13:00 – 13:30  dr n. med. Kinga Szymona – lekarz psychiatra Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego  „Zaburzenia psychiczne i neurologiczne towarzyszące niepełnosprawności”.

13:30 – 14:00  Przerwa

14:00 – 14:30  mgr  Małgorzata Wiślicka – Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 30 „Edukacja włączająca – przykłady dobrej praktyki”,

14:30 – 15:00  Dyskusja

Forma konferencji:

Konferencja hybrydowa

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Radosnych i spokojnych Świąt
W gronie najbliższych osób,
W miłości, radości i ciepłej atmosferze.
Wytrwałości w realizacji planów.
Nowy Rok niech przyniesie pełno
Radosnych chwil i spełni wszystkie marzenia

życzy     Dyrektor Ośrodka – Iwona Majewska

Nauka zdalna w dniach 20.12.2021-09.01.2022

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19w związku ze wzrostem  zachorowań wśród uczniów i pracowników Dyrektor SOSW podejmuje decyzję o przejściu na tryb nauki zdalnej uczniów wszystkich klas I- VIII w Szkole Podstawowej w dniach 20.12.2021 r. – 09.01.2022 r.

Zajęcia stacjonarne prowadzone będą dla dzieci uczęszczających na zajęcia WWRD, do oddziałów przedszkolnych oraz na  zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze.

 Informacje o sposobie pracy zdalnej przekażą wychowawcy poszczególnych klas.

 

Informacja

Gmina Lublin realizuje projekt „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” w ramach Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas realizacji: 1 listopada 2021r. – 30 czerwca 2023r.

Dofinansowanie projektu z UE: 944 410,00 PLN

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie został wyznaczony do roli Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą.

W ramach grantu objęte zostanie wsparciem 6 ogólnodostępnych placówek oświatowych:

– Przedszkole nr 32 w Lublinie

– Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie

– Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

-Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

– XXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie

– Technikum Mechaniczne w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie

Działalność Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą ma na celu:

– zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zapewnienie im wsparcia kadry przedszkoli specjalnych/szkół specjalnych/placówek specjalnych, w szczególności poszerzenie wiedzy i kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą zróżnicowaną;

-wsparcie techniczne przedszkoli i szkół poprzez uruchomienie wypożyczalni sprzętu i pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy z grupą zróżnicowaną;

– działania mające na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej.

 

 

Do najważniejszych zadań Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW) należały będą: 

 • Konsultacje dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w celu prawidłowego zdiagnozowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci/uczniów, 
 • Wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną, właściwego doboru podręczników, dostosowania programów, skutecznych metod pracy oraz doboru i obsługi specjalistycznego sprzętu,
 • Prowadzenie bądź współprowadzenie specjalistycznych zajęć oraz lekcji otwartych w placówkach ogólnodostępnych lub w SCWEW,
 • Działania doradczo – szkoleniowe w zakresie podnoszenia kompetencji kadry szkół i przedszkoli, 
 • Organizowanie specjalistycznych szkoleń i warsztatów oraz umożliwianie dokształcania we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, 
 • Wypożyczanie sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych oraz udostępnianie materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi i uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
 • Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie rozpoznawania potrzeb i udzielania pomocy dzieciom i ich rodzinom: poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi.

 

Informacja dotycząca uczestnictwa w Projekcie Rządowym „ Aktywna Tablica”

Z radością informujemy, że nasza Szkoła Podstawowa Nr 54 otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej „AKTYWNA TABLICA”.

Grant w wysokości 43.750,00 zł. zostanie przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające prawidłowy proces kształcenia.

         Działamy!!!

Accessibility