Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, budynek przy ul. Wyścigowej 31 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://soswlublin.pl/wyscigowa/

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-19.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Dla strony http://soswlublin.pl/wyscigowa/przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet InclusionInitiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że:
strona internetowa http://soswlublin.pl/wyscigowa/spełnia wymagania w 96.15%.

Strona internetowa szkoły spełnia wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA i posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

– przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
– przełączniki zmiany kontrastu
– przełącznik zmiany układu strony
– przełącznik zmiany na „tryb nocny”
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mgr Iwona Majewska, adres poczty elektronicznej poczta@oswnw.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 817471423. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, budynek przy ul. Wyścigowej 31

  1. Do budynku Ośrodka prowadzą 2 wejścia. Pierwsze zlokalizowane jest od strony ulicy Wyścigowej, drugie od strony ulicy Nowy Świat. Do głównego wejścia (ul. Wyścigowa) prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca parkowania zlokalizowane są od strony ulicy Nowy Świat.
  2. Na parterze znajduje się hol, z którego rozchodzą się trzy korytarze prowadzące do sal lekcyjnych oraz pracowni przedmiotowych.
  3. Na parterze znajduje się portiernia oraz schody prowadzące na wyższe kondygnacje.
  4. Po lewej stronie od głównego wejścia (ulicy Wyścigowej),  naprzeciw schodów ewakuacyjnych, znajduje się winda pionowa oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  5. Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  6. Przestrzenie komunikacyjne budynk są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy).
  7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  10. W Ośrodku zatrudnieni są nauczyciele ze znajomością języka migowego i brajla.