1. XVII Liceum Ogólnokształcące

2. Technikum nr 2

3. Szkoła Policealna nr 11

4. Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 2

5. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. skierowanie do szkoły wydane przez Wydział Oświaty i Wychowania UM Lublin
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
 3. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile kandydat takie posiada)
 4. świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla
 5. zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu – nie dotyczy liceum i szkoły przysposabiającej do pracy (skierowanie na badania wydaje sekretariat szkoły)
 6. karta zdrowia
 7. kserokopia aktu urodzenia
 8. 2 fotografie (w przypadku szkoły policealnej – 3 fotografie)
 9. podanie
 10. kwestionariusz osobowy (druk wydaje sekretariat szkoły)

 

SZKOŁA NIE PROWADZI REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ.
ZAPRASZAMY DO SEKRETARIATU SZKOŁY.  

Szczegółowych informacji udziela sekretariat ośrodka.
Numer telefonu do sekretariatu szkoły:
81 532 – 19 – 44

 

ZAPEWNIAMY

 1. Pomoc psychologa, pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego
 2. Nowoczesne pracownie komputerowe
 3. Nowoczesną salę gimnastyczną, siłownię
 4. Naukę na jedną zmianę
 5. Opiekę pielęgniarki szkolnej
 6. Osobom spoza Lublina miejsce w internacie