Państwowy Zakład Wychowawczy dla Dzieci Niedowidzących powstał w 1965 roku z inicjatywy ówczesnego naczelnika szkolnictwa specjalnego przy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie p. Piotra Prussa.
Pierwszym dyrektorem został doświadczony w pracy z dziećmi niewidomymi pedagog mgr Tadeusz Piotrowski. Placówką kierował do 1974 roku.
Naukę rozpoczęło 37 uczniów, a pracę 10 nauczycieli i 4 wychowawców.
W początkowym okresie w skład placówki wchodziła szkoła podstawowa i internat dla dzieci spoza Lublina.
Państwowy Zakład Wychowawczy dla Dzieci Niedowidzących był jedną z niewielu szkół w kraju kształcących dzieci z dysfunkcją wzroku.
Od roku 1976 Państwowy Zakład Wychowawczy dla Dzieci Niedowidzących otrzymał status szkoły ćwiczeń dla studentów Instytutu Pedagogiki i Psychologii UMCS.
W roku 1984 decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie placówka otrzymała nową nazwę: Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej.
W 1989 roku, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska, utworzono oddział przedszkolny, w którym prowadzone są zajęcia z dziećmi niewidomymi, słabo widzącymi oraz posiadającymi dodatkowe dysfunkcje.
Dysponując wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycieli specjalistów i tyflopedagogów w roku 1991 powołano XVII Liceum Ogólnokształcące. Liceum dało wychowankom Ośrodka szersze możliwości wyboru dalszego kształcenia. Pierwsza matura odbyła się w roku 1995. Po ukończeniu liceum wielu absolwentów podjęło dalszą naukę na wyższych uczelniach całego kraju.
Dyrekcja Ośrodka wspólnie z Zarządem Lubelskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w roku 1993 utworzyła punkt konsultacyjny dla najmłodszych dzieci z uszkodzonym analizatorem wzroku.
We wrześniu 1999 roku zgodnie z ustawą z dnia 08.01.1999 roku powołano przy Ośrodku Gimnazjum nr 22.
Kolejnymi dyrektorami Ośrodka byli:

mgr Bogdan Kowalski ( 1974 – 1985 ),
mgr Alfred Przechodzki ( 1985 – 1990 ),
mgr Zbigniew Kaznowski ( 1990 – 1992 ),
mgr Janina Pawłowska – Polonis ( 1992 – 2001 ).
Obecnie od 2001 roku dyrektorem Ośrodka jest mgr Iwona Majewska.

Uchwałą Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2012 r. dokonano zmian w strukturze i nazwie ośrodka. Został poszerzony zakres kształcenia. Do istniejącej szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego dołączono funkcjonujące dotychczas w strukturze Zespołu Szkół nr 3 szkoły: Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 13 Specjalną dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących, Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 14 Specjalną dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz IV Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących oraz Niewidomych i Słabo Widzących. Dodatkowo powołano Technikum Specjalne nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi. Jednocześnie wymieniona wyżej uchwała Rady Miasta z dniem 1 września 2012 r. zmieniła nazwę ośrodka na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie.

Wspomaganie wczesnoszkolne oraz zajęcia lekcyjne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum odbywają się w budynku ośrodka przy ul. Hirszfelda 6, zaś kształcenie ponadgimnazjalne (liceum, technikum, szkoły zasadnicze) w budynku ośrodka przy ul. Wyścigowej 31.

Od roku szkolnego 2015/2016 rozpoczęła działalność Szkoła Policealna nr 11. W związku z reformą oświaty z dniem 1 września 2017r. została powołana Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 2.

Od roku 2019/2020 została powołana szkoła przysposabiająca do pracy.

Obecnie szkoły kształcą w zawodach: technik informatyk, technik masażysta, technik archiwista, introligator, kucharz, ogrodnik.

 

Metryka
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska