Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
Kształcić się w niej mogą uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jeżeli chcesz się dostać do szkoły specjalnej musisz:

– ukończyć szkołę podstawową/gimnazjum
– złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum
– złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
– złożyć podanie (kwestionariusz do pobrania w sekretariacie szkoły)
– złożyć kserokopię aktu urodzenia
– dostarczyć skierowanie do szkoły wydane przez Urząd Miasta Lublin (kwestionariusz do pobrania w sekretariacie),
– dostarczyć kartę zdrowia oraz dwie fotografie.

Czego będziesz się uczyć?
W trakcie 3 letniej nauki wg indywidualnego programu edukacyjnego będziesz uczestniczył w zajęciach:

– edukacyjnych,
– rewalidacyjnych,
– sportowych,
– kształtujących kreatywność (m.in. muzyka, plastyka).

Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz świadectwo potwierdzające przysposobienie do pracy (bez egzaminów).

Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy możesz podjąć pracę lub kontynuować naukę w instytucjach kształcenia dorosłych.