Godziny pracy pedagoga, psychologa w roku szkolnym 2019/2020:

 

PEDAGOG
mgr Aneta Frączek
Poniedziałek 745 – 1345
Wtorek 1045 – 1345
Środa 1200 – 1400
Czwartek 915  – 1315
Piątek 815   – 1315

 

PSYCHOLOG
mgr Daria Polonis – Traczyńska
Poniedziałek 945 – 1345
Wtorek 1045 – 1345
Środa 745 – 1345
Czwartek 815   – 1145
Piątek 1030  – 1400

 

 

Zadania

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy:

  • Prowadzenie działań diagnostycznych uczniów, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, w celu określenia mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów.
  • Rozwiązywanie problemów wychowawczych ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu Ośrodka.
  • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży.
  • Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
  • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania.
  • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych predyspozycji i uzdolnień uczniów.

Kontakt

Tel.: (81) 532-19-44
Tel.: (81) 532-80-57

 

Metryka
Autor tekstu: Aneta Frączek
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska