Charakterystyka zawodu

Kwalifikacje w zawodzie kucharz:

 • Sporządzanie potraw i napojów

Miejsca pracy kucharza:

 • podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej (bary, szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki)
 • restauracje, kawiarnie, hotele,
 • zakłady gastronomiczne w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

Do głównych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza należą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem typowych potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

Niezbędna jest także umiejętność wykonywania czynności związanych z organizacją prac porządkowych, z prawidłowym przechowywaniem i magazynowaniem artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie

 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 3. Podanie (kwestionariusz do pobrania w sekretariacie)
 4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli uczeń takie posiada)
 5. Zaświadczenie o wynikach testów gimnazjalnych /egzaminu ósmoklasisty (lub zaświadczenie o zwolnieniu)
 6. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie do pobrania w sekretariacie)
 7. Kserokopia aktu urodzenia
 8. Skierowanie do szkoły wydane przez Urząd Miasta Lublin (kwestionariusz do pobrania w sekretariacie)
 9. Karta zdrowia
 10. Dwie fotografie

opracowanie:
Barbara Białkowska
Elżbieta Czyżewska