Szanowni Rodzice !

Informujemy, że od dnia 14 października 2022 roku Rada Rodziców dysponuje nowym kontem bankowym.
Wpłaty na Radę Rodziców można wpłacać jak dotychczas w szkole lub bezpośrednio na

numer konta 13 1090 2590 0000 0001 5178 7303


Skład Prezydium Rady Rodziców

w roku szkolnym 2022/2023

 

Pani Joanna Borys – przewodnicząca

Pani Elżbieta Jabłońska – zastępca przewodniczącej

Pani Ewa Kozak – skarbnik


Skład Prezydium Rady Rodziców

w roku szkolnym 2021/2022

 

Pan Michał Kempa – przewodniczący

Pani Joanna Borys – zastępca przewodniczącego

Pani Agnieszka Motyl – skarbnik

 

Kontakt Rady Rodziców: rada.rodzicow@oswnw.lublin.eu

 

Opiekun Rady Rodziców

Magdalena Fatyga


Szanowni Rodzice !

Z radością informujemy, że od dnia 27 stycznia 2020 roku Rada Rodziców dysponuje kontem bankowym.
Wpłaty na Radę Rodziców można wpłacać jak dotychczas w szkole lub bezpośrednio na

numer konta 78 1020 3150 0000 3502 0003 0544

z dopiskiem Wyścigowa lub Hirszfelda

w zależności od tego, w której placówce dziecko Państwa się uczy.

Zaproszenie
Zgodnie z harmonogramem pracy RR i oczekiwaniami uczniów dnia 19 lutego 2020 roku o godzinie 17 w szkole przy ulicy Wyścigowej 31 odbędzie się bal karnawałowy na który serdecznie Państwa zapraszamy.
Zwracamy się z prośbą o pomoc w organizacji balu (potrzebujemy napojów, owoców i słodkości)

Informacje o działalności Rady Rodziców
w roku szkolnym 2019/2020

Dnia 27 września 2019 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców, na którym wybrano Prezydium RR w składzie:

przewodniczący Rady Rodziców – pan Michał Kempa
sekretarz – pani Katarzyna Krupa
skarbnik – pani Agata Pawlikowska

Następnie członkowie Rady Rodziców jednomyślnie zatwierdzili swój regulamin, pozytywnie zaopiniowali proponowane terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć oraz uchwalili dobrowolną składkę na fundusz RR w wysokości 50 złotych rocznie. Przewodniczący zaapelował do członków Rady Rodziców o dokonywanie choćby ratalnych wpłat i poinformowaniu rodziców o ich przeznaczeniu.

Kolejnym punktem zebrania było:
– wybranie firmy ubezpieczeniowej – po analizie i żywej dyskusji wybrano ofertę ERGO- HESTIA S.A.

Na zakończenie wysunięto propozycję zorganizowania wspólnie z Samorządem Uczniowskim imprez o charakterze integracyjnym, np. zabawy andrzejkowej, pikniku z okazji Dnia Dziecka itp. Propozycje zostały przyjęte z entuzjazmem.

Opiekun Rady Rodziców
Ewa Woźniak


Informacje o działalności Rady Rodziców
w roku szkolnym 2018/2019

Dnia 28 września 2018 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców, na którym wybrano Prezydium RR w składzie:

przewodnicząca Rady Rodziców – pani Elżbieta Pijajko
zastępca przewodniczącego – pan Waldemar Kozakiewicz
skarbnik – pan Piotr Prętkiewicz

Następnie członkowie Rady Rodziców jednomyślnie zatwierdzili swój regulamin, pozytywnie zaopiniowali proponowane terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć oraz uchwalili dobrowolną składkę na fundusz RR w wysokości 50 złotych rocznie. Przewodnicząca zaapelowała do członków Rady Rodziców o dokonywanie choćby ratalnych wpłat i poinformowaniu rodziców o ich przeznaczeniu.

Kolejnym punktem zebrania było:
– wybranie firmy ubezpieczeniowej – po analizie i żywej dyskusji wybrano ofertę ERGO- HESTIA S.A. ,
– przedstawienie przez panią Elżbietę Pijajko sprawozdania z działalności i sposobów wykorzystania środków finansowych RR w roku szkolnym 2017/2018. Rodzice nie wnieśli żadnych uwag.

Na zakończenie pani Elżbieta Pijajko wysunęła propozycję zorganizowania wspólnie z Samorządem Uczniowskim imprez o charakterze integracyjnym, np. zabawy andrzejkowej, pikniku z okazji Dnia Dziecka itp. Propozycje zostały przyjęte z entuzjazmem.

Opiekun Rady Rodziców
Ewa Woźniak


Informacje o działalności Rady Rodziców
w roku szkolnym 2017/2018

Dnia 22 września 2017 r. przedstawiciele Rad Klasowych wszystkich szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej wybrali Prezydium Rady w składzie:

Pani Elżbieta Pijajko – przewodnicząca RR
Pan Waldemar Kozakiewicz – wiceprzewodniczący RR
Pani Ewa Rudzka – skarbnik RR

Rada Rodziców po zapoznaniu się z Programem Wychowawczo- Profilaktycznym Ośrodka wyraziła o nim pozytywną opinię, podkreślając przy tym, iż stwarza on bardzo dobre warunki dla wszechstronnego rozwoju młodzieży. Opracowała i uchwaliła swój regulamin oraz ustaliła składkę na fundusz Rady Rodziców w wysokości 50 zł rocznie. Składka jest dobrowolna. Prosimy ją wpłacać do skarbnika lub do opiekunów Rady Rodziców. Wszyscy wpłacający otrzymają pokwitowanie za wpłatę.
Następnie Rada Rodziców po zapoznaniu się z proponowanym terminem dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole branżowej, technikum, liceum ogólnokształcącym oraz szkole policealnej pozytywnie zaopiniowała terminy dodatkowych dni wolnych. Przyjęła również i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe z działalności RR w roku szkolnym 2016/2017.
Rada Rodziców po zapoznaniu się z ofertą firmy ubezpieczeniowej STU ERGO- HESTIA podjęła decyzję o ubezpieczeniu uczniów od nieszczęśliwych wypadków oraz nauczycieli od odpowiedzialności cywilnej.
Zgodnie z regulaminem Rada Rodziców pragnie nagradzać nie tylko młodzież osiągającą wysokie wyniki edukacyjne, ale również wspierać działania młodzieży w ramach zajęć pozalekcyjnych, np.: programów edukacyjno-wychowawczych, kół zainteresowań, imprez o charakterze integracyjnym.

Opiekunami Rady Rodziców z ramienia Dyrekcji Ośrodka zostały:
Pani Ewa Woźniak przy ulicy Wyścigowej 31
Pani Ewa Prusak przy ulicy Hirszfelda 6

Metryka
Autor tekstu: Ewa Woźniak
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska