Dnia 22 września 2017 r. przedstawiciele Rad Klasowych wszystkich szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej wybrali Prezydium Rady w składzie:

Pani Elżbieta Pijajko – przewodnicząca RR
Pan Waldemar Kozakiewicz – wiceprzewodniczący RR
Pani Ewa Rudzka – skarbnik RR

Rada Rodziców po zapoznaniu się z Programem Wychowawczo- Profilaktycznym Ośrodka wyraziła o nim pozytywną opinię, podkreślając przy tym, iż  stwarza on bardzo dobre warunki dla wszechstronnego rozwoju młodzieży. Opracowała i uchwaliła swój regulamin oraz ustaliła składkę na fundusz Rady Rodziców w wysokości 50 zł rocznie. Składka jest dobrowolna. Prosimy ją wpłacać do skarbnika lub do opiekunów Rady Rodziców. Wszyscy wpłacający otrzymają pokwitowanie za wpłatę.
Następnie Rada Rodziców po zapoznaniu się z proponowanym terminem dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole branżowej, technikum, liceum ogólnokształcącym oraz szkole policealnej pozytywnie zaopiniowała terminy dodatkowych dni wolnych. Przyjęła również i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe z działalności RR w roku szkolnym 2016/2017.
Rada Rodziców po zapoznaniu się z ofertą firmy ubezpieczeniowej STU ERGO- HESTIA podjęła decyzję o ubezpieczeniu uczniów od nieszczęśliwych wypadków oraz nauczycieli od odpowiedzialności cywilnej.
Zgodnie z regulaminem Rada Rodziców pragnie nagradzać nie tylko młodzież osiągającą wysokie wyniki edukacyjne, ale również wspierać działania młodzieży w ramach zajęć pozalekcyjnych, np.: programów edukacyjno-wychowawczych, kół zainteresowań, imprez o charakterze integracyjnym.

Opiekunami Rady Rodziców z ramienia Dyrekcji Ośrodka zostały:
Pani Ewa Woźniak przy ulicy Wyścigowej 31
Pani Ewa Prusak przy ulicy Hirszfelda 6

 

Metryka
Autor tekstu: Ewa Woźniak
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska