CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kwalifikacje w zawodzie technik informatyk:

 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • informatyka
 • matematyka

 

Technik informatyk posiada następujące umiejętności:

 • Sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi,
 • Umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego,
 • Umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
 • Umiejętność pracy w sieciach komputerowych,
 • Umiejętność projektowania baz danych i ich oprogramowania,
 • Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe),
 • Znajomość podstaw programowania.

 

Typowe miejsca pracy dla technika informatyka to:

 • ośrodki obliczeniowe,
 • firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 • punkty serwisowe,
 • firmy administrujące sieci komputerowe,
 • sklepy komputerowe,
 • dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie

 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 3. Podanie (kwestionariusz do pobrania w sekretariacie)
 4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli uczeń takie posiada)
 5. Zaświadczenie o wynikach testów gimnazjalnych /egzaminu ósmoklasisty (lub zaświadczenie o zwolnieniu)
 6. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie do pobrania w sekretariacie)
 7. Kserokopia aktu urodzenia
 8. Skierowanie do szkoły wydane przez Urząd Miasta Lublin (kwestionariusz do pobrania w sekretariacie)
 9. Karta zdrowia
 10. Dwie fotografie

Po ukończeniu nauki Absolwent uzyska:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej – technikum
 • dyplom zawodowy po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Dyplom zawodowy honorowany jest w krajach UE,
umożliwia zatrudnienie w krajach UE.

Metryka
Autor tekstu: Dariusz Bielecki
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska