Projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” realizowany przez Gminę Lublin w okresie od 01. 05. 2017r. do 30. 09. 2019r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Dofinansowaniem projektu w ramach UE objęte zostało Technikum Specjalne nr 2 w zawodzie – technik informatyk i technik masażysta. W projekcie biorą udział uczniowie o różnym typie niepełnosprawności: niesłyszący, słabo słyszący, niewidomi, słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zadania projektowe obejmują:

  • wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych,
  • wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
  • dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
  • współpracę szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii oraz możliwość aktualizowania przez nauczycieli zawodu swojej wiedzy, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych,
  • zwiększenie współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak również wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Realizacja powyższych zadań dobrze przygotuje naszych uczniów do przyszłej pracy zawodowej, a dodatkowe kwalifikacje, jakie pozyskają w ramach realizacji zadań projektu, zwiększą ich szanse na nowym rynku pracy. W związku z powyższym Technikum nr 2 stanie się bardziej atrakcyjne w ofercie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, gdyż będzie dysponowało specjalistycznym wyposażeniem pracowni przedmiotowych, w których uczniowie naszego Ośrodka pozyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania sukcesu na egzaminie zawodowym.

Koordynatorem projektu jest mgr Beata Pałka.

 

Metryka
Autor tekstu: Beata Pałka
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska