Charakterystyka zawodu

Kwalifikacje w zawodzie technik archiwista:

 • Opracowanie i prowadzenie archiwum
 • Opracowanie materiałów archiwalnych

Technik archiwista posiada następujące umiejętności:

 • Organizuje i prowadzi archiwum.
 • Gromadzi materiały archiwalne.
 • Ewidencjonuje dokumenty.
 • Dokonuje brakowania, udostępnia i przechowuje dokumentację.
 • Porządkuje archiwalia: segreguje, sygnuje.
 • Inwentaryzuje archiwalia.
 • Opracowuje katalogi, skorowidze, indeksy itp.
 • Przygotowuje dane komputerowe na potrzeby Centralnego Ośrodka Informacji Archiwalnej.
 • Nadzoruje i kontroluje materiały archiwalne.
 • Zabezpiecza dokumentację archiwalną na nośnikach elektronicznych.

Typowe miejsca pracy dla technika archiwisty to:
głównie archiwa państwowe, muzea, biblioteki, sądy oraz instytucje rządowe i samorządowe. Archiwiści poszukiwani są także w bankach, kancelariach prawnych i notarialnych, szpitalach, a także w firmach zajmujących się porządkowaniem akt na zlecenie instytucji lub osób prywatnych. Możesz także wybrać samozatrudnienie, czyli prowadzenie usług komercyjnych (najczęściej dotyczących dokumentów kadrowych lub płacowych wytworzonych przez różne podmioty gospodarcze).

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Podanie (kwestionariusz do pobrania w sekretariacie)
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli uczeń takie posiada)
 • Skierowanie do szkoły wydane przez Urząd Miasta Lublin (kwestionariusz do pobrania w sekretariacie)
 • Karta zdrowia
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie z wymaganym wpisem: „może podjąć naukę na kierunku archiwista”
 • kopia dowodu osobistego

Po ukończeniu nauki Absolwent uzyska:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom zawodowy po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Dyplom zawodowy honorowany jest w krajach UE,
umożliwia zatrudnienie w krajach UE.

 

Autor tekstu: Agnieszka Najda
Opracowanie red.:
Anna Sotirow
Elżbieta Czyżewska