CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kwalifikacje w zawodzie ogrodnik:

 • Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych
 2. wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych
 3. obsługi urządzeń stosowanych w produkcji ogrodniczej

Miejsce pracy ogrodnika

 • Miejscem pracy ogrodnika jest przestrzeń prywatnych i publicznych terenów zielonych
 • Ogrodnicze przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe zajmujące się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych
 • Gospodarstwa z uprawami roślin zielarskich i grzybów jadalnych
 • Gospodarstwa szkółkarskie i lokalne zakłady pielęgnacji zieleni
 • Możliwość prowadzenia własnej firmy ogrodniczej

Dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły

 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 3. Podanie (kwestionariusz do pobrania w sekretariacie)
 4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli uczeń takie posiada)
 5. Zaświadczenie o wynikach testów gimnazjalnych/egzaminu ósmoklasisty (lub zaświadczenie o zwolnieniu)
 6. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie do pobrania w sekretariacie)
 7. Kserokopia aktu urodzenia
 8. Skierowanie do szkoły wydane przez Urząd Miasta Lublin (kwestionariusz do pobrania w sekretariacie)
 9. Karta zdrowia
 10. Dwie fotografie