dla uczniów niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

  • Liceum przygotowuje do podjęcia studiów wyższych

 

BUDYNEK W PEŁNI DOSTOSOWANY DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. POSIADA WINDY PIONOWĄ I POZIOMĄ.