Serdecznie zapraszamy Rodziców do współpracy!

Nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. o Systemie Oświaty wchodząca w życie z dniem od 01 września 2017 r. wprowadza zmiany dotyczące programów: profilaktycznego i wychowawczego szkoły.

Od 1 września 2017r. zgodnie z art. 26 Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program wychowawczo–profilaktyczny obejmujący:

  1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz
  2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

oraz zgodnie z art. 84 ust.2 do kompetencji Rady Rodziców należy:

  1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;
  2. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Zgodnie z przepisami nowej ustawy zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców do współpracy przy opracowywaniu programu profilaktyczno – wychowawczego szkoły.
Spotkanie zainteresowanych Rodziców odbędzie się dnia 23 czerwca 2017 r.
o godz. 8 15 w sali nr 16 (przed uroczystym zakończeniem roku szkolnego).

Opiekun Rady Rodziców
Ewa Woźniak

Rok szkolny 2016/2017

Dnia 23 września 2016 roku przedstawiciele Rad Klasowych wszystkich szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej wybrali Prezydium Rady w składzie:

Pani Beata Jawor – przewodnicząca RR
Pan Waldemar Kozakiewicz – wiceprzewodniczący RR
Pani Katarzyna Wałachowska – skarbnik RR przy ulicy Hirszfelda 6
Pani Elżbieta Pijajko – skarbnik RR przy ulicy Wyścigowej 31

Rada Rodziców po zapoznaniu się z Programem Profilaktyki i Programem Wychowawczym Ośrodka wyraziła o nich pozytywną opinię, podkreślając przy tym, iż stwarzają one bardzo dobre warunki dla wszechstronnego rozwoju młodzieży. Opracowała i uchwaliła swój regulamin oraz ustaliła składkę na fundusz Rady Rodziców w wysokości 50 zł rocznie. Składka jest dobrowolna. Prosimy ją wpłacać do skarbników lub do opiekunów Rady Rodziców. Wszyscy wpłacający otrzymają pokwitowanie za wpłatę.
Rada Rodziców po zapoznaniu się z ofertą firmy ubezpieczeniowej STU ERGO- HESTIA podjęła decyzję o ubezpieczeniu uczniów od nieszczęśliwych wypadków oraz nauczycieli od odpowiedzialności cywilnej.
Zgodnie z regulaminem Rada Rodziców pragnie nagradzać nie tylko młodzież osiągającą wysokie wyniki edukacyjne, ale również wspierać działania młodzieży w ramach zajęć pozalekcyjnych, np.: programów edukacyjno-wychowawczych, kół zainteresowań, imprez o charakterze integracyjnym.

Opiekunami Rady Rodziców z ramienia Dyrekcji Ośrodka zostały:
Pani Ewa Woźniak przy ulicy Wyścigowej 31
Pani Ewa Prusak przy ulicy Hirszfelda 6