CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kwalifikacje w zawodzie technik masażysta: Z.1. – Świadczenie usług w zakresie masażu.

Technik masażysta to średni personel medyczny, który wykonuje zabiegi masażu w: medycynie, sporcie, kosmetyce oraz profilaktyce, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych, relaksują i odmładzają zdrowych.
Technik masażysta posiada następujące umiejętności:

 • programowania i wykonywania zabiegów masażu klasycznego, segmentarnego, drenażu limfatycznego, masażu izometrycznego, relaksacyjnego, sportowego, kosmetycznego;
 • wykonywania różnych technik i metod masażu w zależności od zalecenia lekarza, typu schorzenia oraz stanu pacjenta;
 • obserwacji i oceny reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikacji technik masażu;
 • obsługi sprzętu oraz aparatury medycznej stosowanej podczas masażu;
 • współpracy w zespole terapeutycznym;
 • udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 • prowadzenia działalności profilaktycznej polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych.

Typowe miejsce pracy dla technika masażysty to:

 • własny gabinet masażu lub gabinet SPA,
 • szpitale,
 • przychodnie,
 • sanatoria, uzdrowiska,
 • placówki rehabilitacji i odnowy biologicznej,
 • kluby sportowe, kluby fitness i siłownie.

Zapotrzebowanie na tego typu usługi, jak również liczba miejsc oferujących tego typu świadczenia na rynku ciągle rośnie.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie:

 • Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na etap szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej
 • Podanie (kwestionariusz do pobrania w sekretariacie)
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli uczeń takie posiada)
 • Zaświadczenie o wynikach testów gimnazjalnych /egzaminu ósmoklasisty (lub zaświadczenie o zwolnieniu)
 • Kserokopia aktu urodzenia
 • Skierowanie do szkoły wydane przez Urząd Miasta Lublin (kwestionariusz do pobrania w sekretariacie)
 • Karta zdrowia
 • Dwie fotografie
 • zaświadczenie lekarskie z wymaganym wpisem: „może podjąć naukę na kierunku technik masażysta” (skierowanie do pobrania w sekretariacie)

Po ukończeniu nauki Absolwent uzyska:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej – technikum
 • dyplom zawodowy po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Dyplom zawodowy honorowany jest w krajach UE,
umożliwia zatrudnienie w krajach UE.

Metryka
Autor tekstu: Paweł Misiarz
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska