Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021

Nadrzędnym celem jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy na rzecz szkoły, całej społeczności uczniowskiej oraz na rzecz innych, poprzez aktywny udział w działaniach szeroko pojętego wolontariatu.

Samorząd Uczniowski będzie realizował zadania zgodne z programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły.

Samorząd Uczniowski będzie:

 • upowszechniał wśród młodzieży znajomość ich praw i obowiązków;
 • dbał o tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów;
 • zachęcał rodziców do włączania się w sprawy szkoły;
 • organizował akcje mające na celu integrację społeczności uczniowskiej;
 • promował szkołę;
 • organizował i zachęcał uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, charytatywnej, rozrywkowej i naukowej w szkole i poza nią;
 • reprezentował działalność przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców;
 • promował dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole;
 • promował i dbał o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.

Zadania

 1. Zorganizowanie wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego (forma online).
 2. Zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego i ustalenie terminów spotkań (forma online).
 3. Zagospodarowanie tablicy Samorządu Uczniowskiego (na bieżąco).
 4. Aktualizacja podstrony Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły (na bieżąco).
 5. Zorganizowanie konkursu dla klas pierwszych „Co wiesz o swojej nowej szkole?”. (forma online)
 6. Włączenie się w obchody Dnia Edukacji Narodowej połączonego ze ślubowaniem klas pierwszych (przygotowanie przemówienia dla młodszych kolegów).
 7. Zorganizowanie spotkania informacyjnego na temat Samorządu Uczniowskiego (forma online).
 8. Udział w akcji „Ile waży Święty Mikołaj?”.
 9. Zorganizowanie konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (forma online).
 10. Zorganizowanie konkursu „Bezpieczne Ferie” (forma online).
 11. Zorganizowanie konkursu Walentynkowego (forma online).
 12. Obchody Międzynarodowego Dnia Solidarności Młodzieży (forma online).

Opiekun Samorządu Szkolnego:

mgr Magdalena Fatyga
mgr Monika Borucka