Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

Nadrzędnym celem jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy na rzecz szkoły, całej społeczności uczniowskiej oraz na rzecz innych, poprzez aktywny udział w działaniach szeroko pojętego wolontariatu.

Samorząd Uczniowski będzie realizował zadania zgodne z programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły.

Samorząd Uczniowski będzie:

 • upowszechniał wśród młodzieży znajomość ich praw i obowiązków;
 • dbał o tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów;
 • zachęcał rodziców do włączania się w sprawy szkoły;
 • organizował akcje mające na celu integrację społeczności uczniowskiej;
 • promował szkołę;
 • organizował i zachęcał uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, charytatywnej, rozrywkowej i naukowej w szkole i poza nią;
 • reprezentował działalność przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców;
 • promował dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole;
 • promował i dbał o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.

Zadania

 1. Zorganizowanie wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.
 2. Zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego i ustalenie terminów spotkań.
 3. Zagospodarowanie tablicy Samorządu Uczniowskiego (na bieżąco).
 4. Aktualizacja podstrony Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły (na bieżąco).
 5. Przygotowanie zabaw integracyjnych dla uczniów klas pierwszych podczas pikniku w Kozłówce.
 6. Zorganizowanie konkursu dla klas pierwszych „Co wiesz o swojej nowej szkole?”.
 7. Włączenie się w obchody Dnia Edukacji Narodowej połączonego ze ślubowaniem klas pierwszych (przygotowanie przemówienia dla młodszych kolegów).
 8. Zorganizowanie spotkania informacyjnego na temat Samorządu Uczniowskiego.
 9. Udział w akcji zbierania makulatury.
 10. Udział w akcji zbierania nakrętek.
 11. Udział w akcji „Ile waży Święty Mikołaj?”
 12. Zorganizowanie konkursu z okazji ustanowienia Nagrody Nobla.
 13. Zorganizowanie szkolnego turnieju FIFA – rozgrywki w każdy czwartek na długiej przerwie.
 14. Zorganizowanie popołudnia z wróżbami z okazji Andrzejek.
 15. Zorganizowanie konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.
 16. Zorganizowanie Szkolnych Mikołajek.
 17. Zorganizowanie konkursu na najpiękniej przyozdobioną salę lekcyjną (Boże Narodzenie).
 18. Współorganizacja szkolnych Jasełek.
 19. Zorganizowanie konkursu walentynkowego i poczty walentynkowej.
 20. Współorganizacja pierwszego dnia wiosny.
 21. Udział w organizacji Dnia Otwartych Drzwi.
 22. Warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych.
 23. Włączenie się w obchody Międzynarodowego Dnia Solidarności Młodzieży.

Opiekun Samorządu Szkolnego:

mgr Magdalena Fatyga
mgr Monika Borucka