Technikum nr 2

XVII Liceum Ogólnokształcące

Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 2

Szkoła Policealna nr 11

Terminy rekrutacji do szkół dla młodzieży: XVII Liceum Ogólnokształcącego, Technikum nr 2, Branżowej Szkoły Usługowej I stopnia nr 2


Lp.
 
Czynności Terminy
1. Rozpoczęcie rekrutacji – składanie wniosków do wybranych szkół.
Składanie wymaganych dokumentów.
 od 01 marca 2018 r.
2. Dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów oraz uzupełnienie wymaganych dokumentów od 22 czerwca 2018r.
do 27 czerwca 2018r.
3. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych (zapoznanie się z wynikami naboru). na bieżąco
4. Publikacja listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc. zgodnie z zaleceniami
Kuratora
5. Rekrutacja uzupełniająca. prowadzona w przypadku
wolnych miejsc

 

Wymagane dokumenty do Technikum nr 2, XVII Liceum Ogólnokształcącego oraz Branżowej Szkoły Usługowej I stopnia nr 2, które należy złożyć w sekretariacie:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Skierowanie z Urzędu Miasta Lublin
 • Wyniki testów gimnazjalnych
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Skrócony odpis aktu urodzenia
 • Orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (nie dotyczy liceum)
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeśli uczeń takie posiada
 • Dwie fotografie

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na pierwszy semestr publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2018/2019

Lp. Czynności Terminy
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 7 maja 2018r.
do 26 czerwca 2018r.
2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. na bieżąco
3. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych (zapoznanie się z wynikami naboru). 2 lipca 2018r.
4. Rekrutacja uzupełniająca – w miarę wolnych miejsc. do 30 sierpnia 2018 r.

 Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Skierowanie z Urzędu Miasta Lublin
 • Skrócony odpis aktu urodzenia
 • Orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura)
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeśli uczeń takie posiada
 • Trzy fotografie

 

SZKOŁA NIE PROWADZI REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ.
ZAPRASZAMY DO SEKRETARIATU SZKOŁY.  

Szczegółowych informacji udziela sekretariat ośrodka.
Numer telefonu do sekretariatu szkoły:
81 532 – 19 – 44

 

ZAPEWNIAMY

 1. Małą liczbę uczniów w klasach
 2. Naukę na jedną zmianę
 3. Zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze
 4. Pomoc psychologa i pedagoga szkolnego
 5. Nowoczesne pracownie komputerowe
 6. Nowoczesną salę gimnastyczną, siłownię oraz salę rehabilitacyjną
 7. Opiekę pielęgniarki szkolnej
 8. Doradztwo zawodowe
 9. Internat zapewniający miejsca wszystkim chętnym

 

Metryka
Autor tekstu: Barbara Białkowska, Elżbieta Czyżewska
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska