1. XVII Liceum Ogólnokształcące

2. Technikum nr 2

3. Szkoła Policealna nr 11

4. Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 2

5. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi

 

Terminy rekrutacji do szkół dla młodzieży: XVII Liceum Ogólnokształcącego, Technikum nr 2, Branżowej Szkoły Usługowej I stopnia nr 2


Lp.
 
Czynności Terminy
1. Rozpoczęcie rekrutacji – składanie wniosków do wybranych szkół.
Składanie wymaganych dokumentów.
 od 01 marca 2019 r.
2. Dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty przez kandydatów oraz uzupełnienie wymaganych dokumentów. od 24 czerwca 2019  r.
do 28 czerwca 2019 r.
3. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych (zapoznanie się z wynikami naboru). na bieżąco
4. Publikacja listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc. zgodnie z zaleceniami
Kuratora
5. Rekrutacja uzupełniająca. prowadzona w przypadku
wolnych miejsc

 

Wymagane dokumenty do technikum, liceum i szkoły branżowej

 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 3. Podanie (kwestionariusz do pobrania w sekretariacie)
 4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli uczeń takie posiada)
 5. Zaświadczenie o wynikach testów gimnazjalnych /egzaminu ósmoklasisty (lub zaświadczenie o zwolnieniu)
 6. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie do pobrania w sekretariacie) – nie dotyczy liceum
 7. Kserokopia aktu urodzenia
 8. Skierowanie do szkoły wydane przez Urząd Miasta Lublin (kwestionariusz do pobrania w sekretariacie)
 9. Karta zdrowia
 10. Dwie fotografie

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na pierwszy semestr publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2019/2020

Lp. Czynności Terminy
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 7 maja 2019 r.
do 28 czerwca 2019 r.
2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. na bieżąco
3. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych (zapoznanie się z wynikami naboru). 5 lipca 2019 r.
4. Rekrutacja uzupełniająca – w miarę wolnych miejsc. do 30 sierpnia 2019 r.

 Wymagane dokumenty do szkoły policealnej, które należy złożyć w sekretariacie:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Skierowanie z Urzędu Miasta Lublin
 • Skrócony odpis aktu urodzenia
 • Orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura)
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeśli uczeń takie posiada
 • Trzy fotografie

 

SZKOŁA NIE PROWADZI REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ.
ZAPRASZAMY DO SEKRETARIATU SZKOŁY.  

Szczegółowych informacji udziela sekretariat ośrodka.
Numer telefonu do sekretariatu szkoły:
81 532 – 19 – 44

 

ZAPEWNIAMY

 1. Pomoc psychologa i pedagoga szkolnego
 2. Nowoczesne pracownie komputerowe
 3. Nowoczesną salę gimnastyczną, siłownię
 4. Naukę na jedną zmianę
 5. Opiekę pielęgniarki szkolnej
 6. Osobom spoza Lublina miejsce w internacie

 

Metryka
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska