Rekrutacja

Technikum nr 2

XVII Liceum Ogólnokształcące

Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 2

Szkoła Policealna nr 11

Terminy rekrutacji do szkół dla młodzieży: liceum ogólnokształcącego, technikum, Branżowej Szkoły Usługowej I stopnia nr 2


Lp.
 
Czynności Terminy
1. Rozpoczęcie rekrutacji – składanie wniosków do wybranych szkół.
Składanie wymaganych dokumentów.
 od 01 marca 2018 r.
2. Dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów oraz uzupełnienie wymaganych dokumentów od 22 czerwca 2018r.
do 27 czerwca 2018r.
3. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych (zapoznanie się z wynikami naboru). na bieżąco
4. Publikacja listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc. zgodnie z zaleceniami
Kuratora
5. Rekrutacja uzupełniająca. prowadzona w przypadku
wolnych miejsc

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2018/2019

Lp. Czynności Terminy
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 7 maja 2018r.
do 26 czerwca 20178r.
2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. na bieżąco
3. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych (zapoznanie się z wynikami naboru). od 2 lipca 2018r.
do godz. 12.00
4. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej. od 7 lipca 2017r.
do godz. 15.00
5. Publikacja listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc. od 11 lipca 2018r.
do godz. 12.00
6. Rekrutacja uzupełniająca – w miarę wolnych miejsc. do 30 sierpnia 2018 r.

                        

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Skierowanie z Urzędu Miasta Lublin
 • Wyniki testów gimnazjalnych
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Skrócony odpis aktu urodzenia
 • Orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (dotyczy technikum, szkoły branżowej i szkoły policealnej)
 • Dwie fotografie

 

Dodatkowe dokumenty do Szkoły Policealnej, które należy złożyć w sekretariacie:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura)
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • kopia dowodu osobistego

SZKOŁA NIE PROWADZI REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ.
ZAPRASZAMY DO SEKRETARIATU SZKOŁY.  

Szczegółowych informacji udziela sekretariat ośrodka.
Numer telefonu do sekretariatu szkoły:
81 532 – 19 – 44

 

ZAPEWNIAMY

 1. Małą liczbę uczniów w klasach
 2. Naukę na jedną zmianę
 3. Zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze
 4. Pomoc psychologa i pedagoga szkolnego
 5. Nowoczesne pracownie komputerowe
 6. Nowoczesną salę gimnastyczną, siłownię oraz salę rehabilitacyjną
 7. Opiekę pielęgniarki szkolnej
 8. Doradztwo zawodowe
 9. Internat zapewniający miejsca wszystkim chętnym

 

Metryka