Godziny pracy pedagoga, psychologa w roku szkolnym 2019/2020:

 

PEDAGOG
mgr Aneta Frączek
Poniedziałek 12:30 – 14:30
Wtorek 9:45 – 14:00
15:00 – 15:45
Środa 10:15 – 15:15
Czwartek 7:30 – 14:00
Piątek 8:30 – 11:00

 

PSYCHOLOG
mgr Daria Polonis – Traczyńska
Poniedziałek 8:30 – 14:00
Wtorek 10:00 – 12:45
Środa 8:30 – 13:00
Czwartek 10:00 – 12:45
Piątek 10:30 – 15:00

 

 

Zadania

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy:

  • Prowadzenie działań diagnostycznych uczniów, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, w celu określenia mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów.
  • Rozwiązywanie problemów wychowawczych ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu Ośrodka.
  • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży.
  • Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
  • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania.
  • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych predyspozycji i uzdolnień uczniów.

Kontakt

Tel.: (81) 532-19-44
Tel.: (81) 532-80-57

 

Metryka
Autor tekstu: Aneta Frączek
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska