Godziny pracy pedagoga, psychologa w roku szkolnym 2023/2024:

 

PEDAGOG
mgr Aneta Frączek
Poniedziałek 830 – 1430
Wtorek 830 – 1230

1400 – 1430

Środa 1130 – 1430
Czwartek 1000 – 1230
Piątek 800 – 1200

 

PSYCHOLOG
mgr Daria Polonis – Traczyńska
Poniedziałek 1100 – 1500
Wtorek 1030 – 1500
Środa 915 – 1345
Czwartek 1100 – 1230

1340 – 1440

Piątek 1030 – 1500

 

 

Zadania

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy:

  • Prowadzenie działań diagnostycznych uczniów, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, w celu określenia mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów.
  • Rozwiązywanie problemów wychowawczych ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu Ośrodka.
  • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży.
  • Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
  • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania.
  • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych predyspozycji i uzdolnień uczniów.

Kontakt

Tel.: (81) 532-19-44
Tel.: (81) 532-80-57

 

Metryka
Autor tekstu: Aneta Frączek
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska