Pedagog/Psycholog

Godziny pracy pedagoga, psychologa w roku szkolnym 2017/2018:

 

PEDAGOG
mgr Aneta Frączek
Poniedziałek 8:00 – 12:00
Wtorek 8:00 – 11:30
Środa 14:00- 16:00
16:00 – 17:30 (internat)
Czwartek 8:00 – 13:30
Piątek 8:00 – 11:30

 

PSYCHOLOG
mgr Daria Polonis – Traczyńska
Poniedziałek 11:30 – 13:30
Wtorek 11:30 – 14:15
Środa 8:00 – 14:15
Czwartek 11:30 – 14:15
16:00 – 17:00 (internat)
Piątek 11:30 – 15:30

 

 

Zadania

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy:

  • Prowadzenie działań diagnostycznych uczniów, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, w celu określenia mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów.
  • Rozwiązywanie problemów wychowawczych ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu Ośrodka.
  • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży.
  • Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
  • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania.
  • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych predyspozycji i uzdolnień uczniów.

Kontakt

Tel.: (81) 532-19-44
Tel.: (81) 532-80-57

 

Metryka
Autor tekstu: Aneta Frączek
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska