Podczas spotkania całej społeczności szkolnej zespół nauczycieli przedmiotów informatycznych zaprezentował działania, jakie miały do tej pory miejsce w związku z realizacją w naszym Ośrodku projektu “Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Nauczyciele omówili realizację projektu w zawodzie technik informatyk, natomiast koordynator projektu Pani Beata Pałka przedstawiła stan realizacji zadań projektowych w zawodzie technik masażysta.

Zadanie 1 – Organizacja staży i praktyk zawodowych oraz wykładów i warsztatów u pracodawców dla uczniów.

1. W lipcu 2017 r. uczniowie technikum w zawodzie technik informatyk uczestniczyli w miesięcznych praktykach zawodowych u pracodawców. Staże zawodowe odbywały się w lubelskich firmach: Vico sp.j., Ctrl+Z Serwis Komputerowy, Proacta.

Zadanie 2 – Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych.

1. Od października nauczyciele zawodu – technik informatyk i technik masażysta uczestniczą w różnorodnych szkoleniach i studiach podyplomowych oraz stażach zawodowych u pracodawcy mających na celu zdobycie nowych wiadomości i umiejętności, które wykorzystają w pracy z młodzieżą.

Zadanie 3 – Wdrażanie nowych innowacyjnych form nauczania zawodowego.

1. Wkrótce uruchomiona zostanie platforma e-learningowa – (technik informatyk).

Zadanie 4 – Zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii we współpracy z uczelniami wyższymi.

1. W listopadzie i w grudniu 2017 r. uczniowie w zawodzie technik masażysta uczestniczyli w wizycie studyjnej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, gdzie zapoznali się z różnorodnymi metodami terapii manualnej. Natomiast w poradni rehabilitacyjnej poznali zasady funkcjonowania placówki rehabilitacyjnej od strony służbowej, od strony pacjenta oraz od strony prawnej.

Zadanie 5 – Organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.

Od listopada uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach specjalistycznych:
W zawodzie technik masażysta
1. Anatomia i fizjologia – warsztaty
2. Masaż leczniczy – warsztaty
3. Dietetyka i planowanie żywienia w chorobach układu ruchu i wybranych jednostkach chorobowych

W zawodzie technik informatyk
1. Wdrażanie systemów witryn internetowych opartych o system zarządzania CMS – zajęcia dodatkowe dla uczniów
2. Od stycznia rozpoczną się zajęcia z zakresu – programowanie aplikacji mobilnych -zajęcia dodatkowe dla uczniów

Zadanie 6 – Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.
1. Od września 2017r. rozpoczęło się doposażenie pracowni informatycznej i pracowni masażu w nowoczesny sprzęt specjalistyczny umożliwiający doskonalenie umiejętności uczniów i dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych.

Nauczyciele przedmiotów informatycznych zaprezentowali nowoczesny sprzęt, jaki został w ostatnim czasie zakupiony do pracowni informatycznych: drukarka 3D, ploter, komputery stacjonarne, laptopy, tablety, szafa RACK.
Dzięki filmowi przygotowanemu przez Rafała Zygmunta z klasy 3kt wszyscy mogli zobaczyć, w bardzo dużym przyspieszeniu, jak wygląda wydruk na drukarce 3D w naszej pracowni komputerowej.

 

Metryka
Autor tekstu: Ewa Piotrowska
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska