Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium szkolne przyznawane jest na:

  • wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia,

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – t.j. Dz.U.2021.2268 z późn. zm.), przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z niżej wymienionych okoliczności:

  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
  • wielodzietności,
  • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • rodziny niepełnej,
  • zdarzenia losowego.

Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do 15 września danego roku szkolnego.

Uwaga: Osoby uprawnione do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego powinny zapoznać się z treścią. Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych zamieszczonej wraz z wnioskiem na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin pod adresem:

Stypendia szkolne / lublin.eu – oficjalny portal miasta Lublin

Uwaga Wnioskodawcy: od roku szkolnego 2021/2022 uruchomiona została aplikacja, która po zalogowaniu przez wnioskodawcę umożliwia składanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej, tj. stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

Wniosek o przyznanie świadczeń :

zal_2_wniosek_o_przyznanie_stypendium_szkolnego.pdf (lublin.eu)

Na stronie: https://lublin.eu/edu/projekt/materialy-szkoleniowe/instrukcja-jak-uzyskac-dostep-do-zintegrowanego-systemu-oswiatowego/ dostępne są Instrukcje dla wnioskodawcy dotyczące procedury złożenia wniosku o przyznanie odpowiedniego rodzaju pomocy materialnej począwszy od logowania się do systemu.