Funkcjonowanie szkół w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 w roku szkolnym 2020/21

Szkoła zostaje zamknięta, decyzją władz placówka przechodzi na edukację zdalną, wówczas pracujemy zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Dostosowanie planu zajęć sprowadza się do ustalenia limitu lekcji prowadzonych w czasie rzeczywistym w formie on-line zarówno w tygodniu, jak i w konkretnym dniu oraz konkretnej klasy, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze. Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli poprzez e-dziennik, lekcji on-line w aplikacji Teams. Informację o postępach ucznia w nauce nauczyciele umieszczają w e-dzienniku w zakładce uwagi lub wpisując oceny.

Decyzję o całkowitym lub częściowym zamknięciu placówki, czyli o przejściu na nauczanie zdalne lub hybrydowe podejmuje dyrektor Ośrodka w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego. Decyzja jest uzależniona od rodzaju kontaktu osoby zarażonej lub podejrzanej o zarażenie z innymi osobami danej szkoły, czyli nauczycielami, uczniami i obsługą administracyjną.

Po podjęciu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny decyzji
o przesunięciu formy nauczania ze stacjonarnej na hybrydową, w zależności od poziomu nauczania lub klas objętych zagrożeniem, będziemy stosować wybrany dostosowany do sytuacji wariant z podanych poniżej:

  1. Szkoła zostaje zamknięta, decyzją władz placówka przechodzi na edukację zdalną, wówczas pracujemy zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Dostosowanie planu zajęć sprowadza się do ustalenia limitu lekcji prowadzonych w czasie rzeczywistym w formie on-line zarówno w tygodniu, jak i w konkretnym dniu oraz konkretnej klasy, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze. Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli poprzez e-dziennik, lekcji on-line w aplikacji Teams. Informację o postępach ucznia w nauce nauczyciele umieszczają w e-dzienniku w zakładce uwagi lub wpisując oceny.
  2. Szkoła wprowadza kształcenie w wariancie hybrydowym, wówczas będą rozważane i wprowadzane następujące możliwości:
  • Klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny – praca wg procedur dotyczących nauki zdalnej w naszej placówce.Pozostałe klasy pracują stacjonarnie. Nauczyciele uczący w klasie objętej kwarantanną, uczą pozostałe klasy w sposób stacjonarny (chyba że Sanepid zdecyduje o wysłaniu któregoś z nauczycieli na kwarantannę), zaś lekcje z klasą wyłączoną z nauczania stacjonarnego prowadzą zdalnie ze stanowiska przygotowanego na terenie szkoły.
  • Uczeń objęty kwarantanną przechodzi na system zdalny – uczeń zostaje objęty nauczaniem zdalnym na zasadach ustalonych przez zespół nauczycieli uczących w danej klasie. Pozostali uczniowie klasy pracują stacjonarnie.

Powrót do nauczania stacjonarnego następuje po wyrażeniu  zgody  przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną.